เปิดวาร์ป แลนมาร์ค3มิติที่เช็คอินแห่งใหม่

30 ก.ค. 2562 21:30 น.
มหาสารคาม - เปิดโลกทัศน์ยุค4.0 นิสิตแห่ถ่ายภาพร่วมกับภาพวาด 3 มิติ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ในสวนศิลปะและวัฒนธรรม ม.มหาสารคาม

วัน 30 กรกฏาคม 2562 ที่สวน ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เปิดพื้นที่ให้นิสิต บุคลากร  ตลอดจนผู้สนใจ  ได้สัมผัสกับภาพจิตรกรรมเสมือนจริง  ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล  ผู้รักษาราชการแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดว่าว่า สวนศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคามแห่งนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่เรียนรู้ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน เชื่อมโยงกับพรรณไม้ ผ่านคำบอกเล่า “ตำนานป่าโคกหนองไผ่” ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจ  ให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการต่างๆ มุ่งเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเกษตรแบบผสมผสาน

 

ทั้งนี้  หากการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่แล้วเสร็จสมบูรณ์  จะได้ทำการเปิดพื้นที่อย่างเป็นทางการ  โดยกำหนดช่วงเวลาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์  ให้นิสิตได้มีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ในพื้นที่  เช่น การออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือนิสิต  จัดพื้นที่เป็นลาน  หรือซุ้มแสดงความสามารถทางด้านดนตรี  เสียงเพลง  ศิลปะ   และการแสดงในรูปแบบต่างๆ  ตลอดจนพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรและ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

อาจารย์สันติ  สิงห์สุเปิดเผยว่า   ผลงานภาพสามมิติและประติมากรรมเพื่อสร้างแลนด์มาร์คทางศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 เเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ให้มีความสวยงามและสร้างสรรค์  โดยใช้งานศิลปะภาพจิตรกรรม 3 มิติ เพื่อเป็นที่ประกอบการถ่ายภาพของผู้มาเที่ยวชมสวนศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นศิลปะที่เน้นให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมโดยการถ่ายภาพคู่กับผลงาน และเป็นการประชาสัมพันธ์โดยนักท่องเที่ยวเป็นผู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ  และสร้างภาพศิลปะประติมากรรมด้วยวัสดุที่เข้ากับสิ่งแวดล้อม  เป็นจุดเด่นของแลนด์มาร์ค  สะท้อนศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวในมิติของยุค 4.0

ท่องเที่ยว