โอ้ว บ้านเซินเหนือ หมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ระดับเขต

29 ก.ค. 2562 16:10 น.
ขอนแก่น-"ศักดิ์ชัย แต่งฮ่อ" รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจและประเมินคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น "บ้านสวย เมืองสุข" ระดับประเทศ เผย บ้านเซินเหนือ อำเภอภูผาม่าน หมู่บ้านดีเด่นระดับเขต มีการบริหารชุมชนเป็นต้นแบบในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

 

               นายศักดิ์ชัย แต่งฮ่อ  รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่บ้านเซินเหนือ ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจและประเมิน คัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข” ระดับภาค โดยมีนายชินกร แก่นคง นายอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข  ในระดับประเทศต่อไป

     

 

       

              รองอธิบดีกรมการปกครอง   กล่าวว่า  จากการตรวจประเมินหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 5 จังหวัด จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน  ปรากฏว่าทุกหมู่บ้าน มีความพร้อม  ทั้งเรื่องความสะอาด  ความเป็นอยู่อาศัยที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง  แต่มีส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในการตอบคำถามคณะการประเมินผลงาน  คือในเรื่องของตัวเลขที่ไม่ชัดเจน  ซึ่งบ้านเซินเหนือ  อำเภอภูผ่าม่านแห่งนี้  ซึ่งผ่านการคัดเลือกมาจากระดับเขต  ยอมรับว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่หมู่บ้านอื่นๆ สามารถใช้เป็นต้นแบบได้  เนื่องจากมีความสะอาด โดยสังเกต ได้ว่าทั้งหมู่บ้านไม่มีถังขยะให้เห็น นั้นก็คือชาวบ้านมีการจัดเก็บขยะได้เอง ด้วยการขัดแยกขยะครัวเรือน  ซึ่งหมู่บ้านอื่นสามารถนำเอาเป็นแบบอย่างได้

 

 

            สำหรับบ้านเซินเหนือ  เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นหมู่บ้าน  ดีเด่น  บ้านสวย  เมืองสุข ในระดับเขต  ด้วยความเป็นหมู่บ้านที่สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  มีจุดเด่นคือการทอผ้าขิด  และผ้าฝ้าย ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว   อีกทั้งเยาวชนที่นี่ มีการละเล่นลูกสะบ้า  ที่สืบทอดมาจากรุ่นก่อนจนถึงวัยเด็กๆ  และถือว่าเป็นชุมชนเดียวในประเทศไทย