มร.นม.เปิดบ้านให้สาวงามสัมผัสวิถีท้องถิ่น

19 ก.ค. 2562 13:43 น.
นครราชสีมา - ราชภัฏโคราช เปิดบ้านให้ความรู้วิถีถิ่นโคราช ผู้เข้าร่วมประกวดนางสาวไทยนครราชสีมา 2562 สัมผัสความงามวิถีท้องถิ่น

 

ที่ห้องประชุม ดร.เศาวนิต  เศาณานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์ อธิการบดี มร.นม. พร้อมคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีไทย วิถีถิ่นโคราช ให้การต้อนรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทยนครราชสีมา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัย  จัตุชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.นม. บรรยายพิเศษเรื่อง “ คนโคราช ” จากนั้นนำผู้เข้าประกวดร่วมกิจกรรม Workshop ทำของดีเมืองโคราช ทำเส้นขนมจีนบ้านประโดกและคั่วหมี่โคราช ที่เรือนโคราช มร.นม.บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น  

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ฯ อธิการบดี มร.นม. เปิดเผยว่า มร.นม.ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่ได้รับการยกย่องในระดับต้น ๆ ของประเทศ ทั้งด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ถือเป็นรากเหง้าของคนโคราช จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประกวด ฯ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

จากแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องคนโคราช จะทำให้ผู้เข้าประกวดทุกคนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมา ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิถีชีวิตของคนโคราช และสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของการประกวดนางสาวไทย เพื่อเป็นตัวแทนของชาวโคราชในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวโคราชและสามารถเป็นตัวแทนสาวงามจากประเทศไทย ทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตานานาอารยประเทศ อันส่งผลดีในทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้ก้าวไกลและเป็นที่รู้จักสืบไป

 

ศิลปะวัฒนธรรม