เปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษานางรำ 700 คนฟ้อนสมโภชน์

16 ก.ค. 2562 15:15 น.
จ.เลย -สำนักงานเทศบาลเมืองเลย ข้าราชการ องค์กรต่างๆร่วมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2562 ด้วยนางรำ 700 คนแสดงสมโภชน์

 

 

เมือเวลา 17.00 น.วันที่ 15 ก.ค.2562 ณ  ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธี”เปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา” ประจำปี 2562 มีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก

 

นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  นายกเทศมนตรีเมืองเลย  กล่าวรายงานว่า             ตามที่เทศบาลเมืองเลย พร้อมด้วยส่วนราชการ  สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน และชุมชนย่อยต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลเมืองเลย  ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป                      

 

การจัดงานในครั้งนี้  เทศบาลเมืองเลย  ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดต้นเทียนพรรษา  และการตกแต่งรถ  จัดขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาและการแสดงประกอบของประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  จากสถาบันการศึกษา  และชุมชนย่อยต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลเมืองเลย  จัดการแสดงสมโภชเทียนพรรษา  และถวาย     ต้นเทียนพรรษาแก่วัดต่าง ๆ  ด้วยนางรำ 700  คน  ในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวนทั้งสิ้น  12  หน่วยเทียน

 

นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนย่อยต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลเมืองเลย  แขวงการทางหลวงเลยที่   1  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย     วิทยาเขตศรีล้านช้าง  โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์  วัณณาโภ  วิทยาลัย-อาชีวศึกษาเลย  วิทยาลัยเทคนิคเลย  โรงเรียนเลยพิทยาคม  โรงเรียนอนุบาลเลย โรงเรียนเมืองเลย  โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  โรงเรียน ศรีสะอาด  (เทศบาล 1)  โรงเรียนเทศบาล 2  ศรีบุญเรือง  โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด และโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม  ที่ได้สนับสนุนในการจัดทำต้นเทียนพรรษา จัดเตรียมขบวนแห่ และการแสดงประกอบในครั้งนี้เป็นอย่างดี

 

 

 

             

ศิลปะวัฒนธรรม