เขตสุขภาพละ 1 ล้านยกระดับระบบบริการด้านการแพทย์ดูแลปชช.

11 ก.ค. 2562 08:40 น.
บุรีรัมย์- กรมการแพทย์ ร่วมกับเขตสุขภาพภาคอีสาน ติวเข้มบุคลากรทางการแพทย์ เขต 7 - 10 เพื่อบูรณาการยกระดับระบบบริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ ระบุ เขตสุขภาพทั้ง 12 เขตๆ ละ 1 ล้านบาท

กรมการแพทย์  ร่วมกับเขตสุขภาพ    จัดสัมมนาบูรณาการเครือข่ายบริการ intermediate care – Palliative care และการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 7 , 8 , 9 และ 10  ที่ห้องประชุมชั้น 9 โรงพยาบาลบุรีรัมย์  เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้รูปแบบการบริหารจัดการ และร่วมวางแผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา intermediate care – Palliative care และการดูแลผู้สูงอายุในช่วงระยะเวลา 3 ปี โดยเน้นความเชื่อมโยงเครือข่ายบริการระหว่างกรมการแพทย์และเขตสุขภาพ  เพื่อมุ่งยกระดับงานพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน  และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

โดยการสัมมนาครั้งนี้มีการอภิปราย  แบ่งกลุ่ม  เพื่อจัดทำรูปแบบการบริการจัดการ และการบริการในระดับเขต  ระดับจังหวัดของเขตสุขภาพทั้ง 4 เขต โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย แพทย์  พยาบาล  นักวิชาการที่รับผิดชอบงาน intermediate care – Palliative care  และการดูแลผู้สูงอายุจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป   โรงพยาบาลชุมชน  และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 , 8 , 9 และ 10  รวมจำนวน 450 คน  โดยได้เกียรติจากรองอธิบดีกรมการแพทย์  กรรมการ เลขา งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้ง 4 เขต  และผู้เชี่ยวชาญของกรการแพทย์ มาร่วมแลกเปลี่ยน  เรียนรู้  แนวคิด  ข้อเสนอแนะ  รูปแบบการบริหารจัดการระบบบริการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 

                นพ.ณัฐพงศ์   วงศ์วิวัฒน์   รองอธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่า  กรมการแพทย์ในฐานะกรมวิชาการที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 14 สาขา ของกระทรวงสาธารณสุข และขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบบริการลงสู่ 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ   โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรไร้รอยต่อ   ดังนั้นในปีนี้ 2562 กรมการแพทย์จึงมีนโยบายสนับสนุนองค์ความรู้  ทรัพยากร และงบประมาณ ให้แก่เขตสุขภาพทั้ง 12 เขตๆ ละ 1 ล้านบาท  เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามความต้องการของพื้นที่  โดยเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายบริการระหว่างกรมการแพทย์และเขตสุขภาพ  และเล็งเห็นปัญหาเรื่องการจัดระบบบริการดูแลระยะกลาง ในการฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง  ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่สมองหรือกระดูกสันหลังรุนแรงโดยทีมสหวิชาชีพก่อนกลับสู่ชุมชน เพื่อลดความพิการและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย  และลดภาระการดูแลระยะยาว หรือดูแลแบบประคับประคองของครอบครัวและชุมชน    ดังนั้นเชื่อว่าการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายกรมการแพทย์และเขตสุขภาพครั้งนี้  จะสามารถยกระดับระบบบริการด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ

คุณภาพชีวิต