ติวเข้มใช้ประโยชน์จากกัญชาป้องกันนายทุนฮุบ

8 ก.ค. 2562 23:18 น.
นครราชสีมา - " ขับเคลื่อนเต็มสูบ " วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยทุ่งทะเลโคราช ติวเข้มให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากกัญชา ป้องกันการสนับสนุนผลประโยชน์อยู่กับนายทุน

 

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม  2562  นายสุระ  รุ่งสันเทียะ ปลัดอำเภอเมือง นครราชสีมา หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ “ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยทุ่งทะเลโคราช ” ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ร.ต.ท ธงชัย  โพธิ์สว่าง ประธานวิสาหกิจชุมชน ฯ อ.เมือง นครราชสีมาและสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ในพื้นที่ 25 ตำบล เขต อ.เมือง จำนวน 80 คน รับฟังการชี้แจงให้ความรู้ ทำความเข้าใจหลักการและวิธีบริหารวิสาหกิจชุมชนให้ประสบความสำเร็จและถูกต้องรวมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

 

จากนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการผลิตและการใช้ประโยชน์จากการปลูกสมุนไพรไทย (กัญชา) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา กับผู้ประกอบวิชาชีพเกษตรกรรม

 

 

ร.ต.ท ธงชัย ฯ เปิดเผยว่า หลังรัฐบาลได้ปลอดล็อกให้ประชาชนได้จดแจ้งการครอบครองกัญชาให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อความชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากพืชสมุนไพรไทย กลุ่มวิสาหกิจ ฯ จึงได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจให้มาสมัครเป็นสมาชิกและจัดประชุมสามัญ เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย โดยมีเป้าหมายร่วมขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

 

  

“ กัญชา ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย ดังนั้นเมื่อให้ความสำคัญกับสมุนไพรไทยชนิดนี้และมีแนวโน้มรัฐบาลมีโอกาสปลดล็อคกัญชา ต่อไปการดำเนินการจะชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ กัญชา ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ที่ผ่านมาเกษตรกรไทยยังไม่มีการรวมกลุ่มและแยกย้ายกันดำเนินงาน จึงอาจเกิดปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ความหวังของกลุ่ม ฯ ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงประโยชน์ของกัญชาได้อย่างทั่วถึง ไม่ตกเป็นของนายทุนและเป็นการสนับสนุนส่งเสริมสมุนไพรไทยให้สู่ตลาดโลกอย่างแพร่หลาย ขณะนี้กฎหมายยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนสามารถปลูก ผลิตกัญชาได้อย่างเสรี จึงอย่าสับสนหรือหลงประเด็นมิเช่นนั้นจะมีผลกระทบตามมา ”

เศรษฐกิจภูมิภาค