เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธี

8 ก.ค. 2562 15:42 น.
ศรีสะเกษ - สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมศาสนพิธีกร สร้างผู้นำทางชุมชน ให้มีความรู้ด้านศาสนาพิธีเพื่อ สามารถนําไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันและ ดําเนินศาสนพิธีการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

วันที่  8  กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาวัดบ้านธาตุ ตำบลธาตุ  อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา  วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายทิวา  รุ้งแก้ว รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธี  ประจำปี 2562  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนพิธี และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  

 

 

 

 

ศาสนาพุทธถือว่าเป็นสาสนาประจำชาติไทย เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในการประพฤติปฏิบัติซึ่งจะสื่อออกมาในลักษณะของศาสนพิธี  อันเป็นพิธีกรรมทาง ศาสนา  ที่ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างประเพณีและธรรมเนียมสือต่อกันมา  พิธีกรทางศาสนาและศาสนพิธี  ถือเป็นสิ่งสำคัญของพระพุทธศาสนา  แสดงถึงความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมประเพณีขนมธรรมเนียมอันดีงาม  ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาของประเทศไทย

สภาวัฒนาธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลธาตุ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งแฝงด้วยภูมิปัญญา และศาสตร์ทางความรู้และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนพิธี และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติด้านศาสนพิธีอย่างถูกต้อง   เพื่อให้ชุมชนผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนพิธี และประชาชนทั่วไป  ได้น้อมนำหลักธรรมและทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในศาสนพิธี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา  ทำหน้าที่ของชาวพุทธอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

 

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม