องค์กรคณะผู้แทนชาวพุทธร้องขอ ผวจ.อุบลฯช่วยพระและชาวบ้านใช้ที่ดินเพื่อประกอบศาสนกิจดังเดิม

8 ก.ค. 2562 15:20 น.
อุบลราชธานี - องค์กรคณะผู้แทนชาวพุทธเข้ายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจาก ผวจ.อุบลฯขอให้ชะลอ การบังคับคดีในการรื้อถอนสำนักสงฆ์มัชฌิมาเวฬุวนาราม อำเภอวารินชำราบ ออกไปก่อนเพื่อให้พี่น้องประชาชนและพระภิกษุสงฆ์สามารถใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อประกอบศาสนกิจได้ดังเดิม

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 8 กรกฎาคม  2562 ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีมีองค์กรคณะผู้แทนชาวพุทธอันประกอบด้วย นาวาอากาศเอก(พิเศษ)วินัย  เสวกวิ กรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านทุจริตแห่งชาติ และ เลขาศูนย์ประสานงานชาวพุทธพลังแผ่นดินผู้แทนองค์กรเบาะแสจังหวัดอุบลราชธานี, นายวุฒิสาร ฯประธานสมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนา . นายสมบูรณ์ เต็งผักแว่น องค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐ ผู้แทนจากสมาคมสื่อพิราบข่าว และนายจำรูญศักดิ์ ฯ ผู้แทนจากองค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐและตัวแทนชาวบ้านบ้านกลาง หมู่ที่ 6 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เข้าพบนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือให้ชาวบ้านและพระใช้ที่ดินเพื่อประกอบศาสนกิจและขอให้ชะลอ การบังคับคดีในการรื้อถอนสำนักสงฆ์มัชฌิมาเวฬุวนาราม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตามคำพิพากษาศาลฏีกา

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก  คำพิพากษา ศาลฎีกาแดงที่ 3157 / 2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีคำสั่งให้พระพรรณรมณ  จิตตสังวโรจำเลย ออกจากพื้นที่สำนักสงฆ์มัชฌิมาเวฬุวนารามและให้รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินพิพาทเนื้อที่ 25 ไร่เศษภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นั้น คำสั่งดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นอย่างมากและยังสร้างความเดือดร้อนและกังวลใจโดยตรงแก่ชาวบ้านรอบๆสำนักสงฆ์ที่เคยบริจาคทรัพย์สร้างศาสนสมบัติ และได้ใช้สถานที่ดังกล่าวประกอบศาสนกิจต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งจะมี พระภิกษุจำนวนจำวัดพักพิงทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอตลอดมา เนื่องจากเป็นความประสงค์ของชาวบ้าน ที่ต้องการจะทำบุญ และประกอบศาสนกิจเมื่อมีพระภิกษุสงฆ์ที่จาริก ผ่านไปมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าพรรษาชาวบ้าน

ด้านนายเฉลลิมพล มั่งคั่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้มารับหนังสือจากตัวแทนองค์กรคณะผู้แทนชาวพุทธและชาวบ้าน และแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีประสานกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชะลอในการรื้อถอน อาคารสิ่งปลูกสร้างสำนักสงฆ์มัชฌิมาเวฬุวนาราม ออกไปก่อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนและพระภิกษุสงฆ์สามารถใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อประกอบศาสนกิจได้ดังเดิม เช่นอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นความประสงค์ของชาวบ้านที่ต้องการจะทำบุญและประกอบศาสนกิจ เมื่อมีพระภิกษุสงฆ์ที่จาริกผ่านไป – มา

ภาคประชาสังคม