แพร่จัดกิจกรรมอวดเก่าเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมแพร่-น่าน

6 ก.ค. 2562 16:15 น.
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมอวดเก่าส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทย และภาษาท้องถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

เวลา 18.00 น.วันที่ 5 ก.ค 2562  นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าฯแพร่  เป็นประธานเปิด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ภายใต้โครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ บริเวณสนามหลวงเมืองแพร่  โดยการดำเนินงานของ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

การจัดงานนี้มีขึ้นสองครั้ง   ครั้งแรกกิจกรรมงาน หอบฮักแป้ มากระซิบรักที่น่าน เมื่อ 28-30 มิ.ย.62  ที่ จังหวัดน่าน และ งานอวดเก่าเมืองแพร่ย้อนยุค ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค.62 ที่จังหวัดแพร่

 

ในงานอวดเก่าเมืองแพร่ย้อนยุคนั้รน มีการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ และน่าน นิทรรศการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่และน่าน การเปิดบทเพลง กระซิบรักที่น่าน มาบอกรักที่แพร่ การสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่และน่าน  และการแสดงแสงสีเสียง มีประชาชนแต่งกายย้อนยุคเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าฯแพร่  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรม  กระซิบรักที่น่าน มาบอกรักที่แพร่  เป็นกิจกรรมที่เกิดจาการบูรณาการ  การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  โดยการดำเนินการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่   กิจกรรมอวดเก่าแพร่เป็นกิจกรรมทีมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่เน้นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอัตลักษณ์อารยะธรรมล้านนา เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม  ภาษาไทย และภาษาท้องถิ่นของตนเอง  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ และส่งต่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป 

 

การจัดกิจกรรมนี้เป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั้งสองจังหวัดที่มีศิลปวัฒนธรรมคล้ายคลึงเชื่อมโยงกัน เช่นในจังหวัดน่าน  มีพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีเถาะหรือปีกระต่าย คือพระธาตุแช่แห้ง  มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปู่ม่าน-ย่าม่านของวัดภูมินทร์ บ้านโบราณ  ผ้าทอลายน้ำไหล ซอล่องน่าน  เครื่องเงิน ธรรมชาติที่สวยงาม มีโบราณสถานที่เก่าแก่

 

 

ส่วนในจังหวัดแพร่ มีพระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดขาลหรือปีเสือ  ภาพนางสีเว่ย ณ วัดม่อนต้า อำเอลอง  วนอุทยานแพะเมืองผี อุทยานลิลิตพระลอ   จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน มีสถาปัตยกรรมโบราณ  ศิลปวัฒนธรรม  อาหารพื้นถิ่น เครื่องแต่งกาย มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาการท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านอย่างมีศักยภาพ ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

 

ศิลปะวัฒนธรรม