อานิสงส์ " พายุมูน " น้ำไหลเข้าลำตะคองมากที่สุดในรอบปี

5 ก.ค. 2562 21:20 น.
นครราชสีมา - อานิสงส์ " พายุมูน " น้ำไหลเข้าลำตะคองมากที่สุดในรอบปี มติเจเอ็มซีให้ควบคุมการใช้น้ำเข้มข้น หวั่นเจอแล้งซ้ำซาก

  

ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 (ชป.8) นครราชสีมา เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายชยุธพงศ์  อำรุงสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ลุ่มน้ำลำตะคอง โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อ อุปโภค บริโภค ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ. ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมือง

และ อ.เฉลิมพระเกียรติ รวม 80 แห่ง รับฟังการชี้แจงสถานการณ์น้ำดิบในเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว ล่าสุดมีปริมาณรวม  165.94 ล้าน ลบ.เมตร หรือ 52.77 % ของพื้นที่เก็บกัก 314 ล้าน ลบ.เมตร เพื่อขอมติ พิจารณาแผนการบริหาร จัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี 2562 ให้ประชาชนจำนวนกว่า 6 แสนคน มีน้ำ อุปโภค บริโภคได้อย่างพอเพียง

 

 

  

นายชยุงพงศ์ ฯ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่า ภาพรวมของฤดูฝนที่ผ่านมา มีปริมาณฝนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 30 % ล่าสุดอานิสงส์จากอิทธิพลจากพายุมูนที่เคลื่อนตัวผ่านทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อน ฯ ประมาณ 2 ล้าน ลบ.เมตร ซึ่งมากที่สุดในรอบปี มติที่ประชุมได้เห็นชอบให้บริหารจัดการน้ำตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ให้เป็นไปความต้องการใช้น้ำของทุกกิจกรรมเป็นปริมาณน้ำไม่เกิน 134.84 ล้าน ลบ.เมตร

 

โดยมีอัตราการระบายน้ำเฉลี่ยวันละ 432,000 ลบ.เมตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอุปโภค บริโภค การประปาจำนวน 81 แห่ง วันละ 160,000 ลบ.เมตร อุตสาหกรรม 27 แห่ง 33,400 ลบ.เมตร รักษาระบบนิเวศ 86,400 ลบ.เมตร และการระเหย รั่วซึม 140,000 ลบ.เมตร ส่วนการเกษตรฤดูฝนในพื้นที่ชลประทาน 130,000 ไร่ กำหนดปริมาณน้ำดิบสนับสนุนการทำนาปีและปลูกพืชอื่นๆ รวม 58 ล้าน ลบ.เมตร แต่เป็นประจำทุกปี

 

ล่าสุดพบการทำนาปีในเขต อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน ได้ขยายเต็มพื้นที่ ภาพรวมมีมากกว่า 1 แสนไร่ น่าเป็นห่วงพื้นที่นอกเขตชลประทานได้ทำนาปีเกินที่กำหนดไว้ หากฝนทิ้งช่วงอาจมีผลกระทบต่อต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวง เจ้าหน้าที่ชลประทานมิได้นิ่งนอนใจได้ลงพื้นที่ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจร้องขอให้ทำนาปีอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ เกรงจะเกิดปัญหาแย่งชิงน้ำดิบ โดยเฉพาะช่วงลำตะคองตอนล่าง อย่างไรก็ตามมาตรการประหยัดน้ำยังถือเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้พอเพียง ในที่ประชุมได้เน้นย้ำหากมีฝนตกท้ายเขื่อนลำตะคอง โครงการ ฯ จะปิดบานประตูทันที เพื่อบริหารจัดการใช้น้ำฝนแทน เพื่อกักเก็บน้ำต้นทุนให้มากที่สุด