ปลัด อบต.แจ้งจับ นายก,ประธานสภา เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยักยอกน้ำมันหลวง

5 ก.ค. 2562 16:43 น.
อุบลราชธานี - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง และ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยักยอกทรัพย์น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการจำนวน 120,000 บาท

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ที่สถานีตำรวจภูธรกุดข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี มีนายสมหมาย รักษาขันธ์ อายุ 55 ปี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี เข้าแจ้งความร้องทุกข์ กับ ร.ต.อ.คงศักดิ์ ไชยต้นเชื้อ รอง สารวัตร(สอบสวน)สภ.กุดข้าวปุ้น เพื่อดำเนินคดีกับนายอนุวงศ์ มหานิติพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง และนายประยงค์ สายสิงห์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง  ในข้อหาทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยักยอกทรัพย์น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ

 

จากการสอบสวน นายสมหมาย รักษาขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ให้การว่านายอนุวงศ์ มหานิติพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ได้มีหนังสือถึงผู้จัดการสหกรณ์ การเกษตรกุดข้าวปุ้นจำกัด เพื่อให้สหกรณ์การเกษตรกุดข้าวปุ้น จำกัด อนุมัติสินเชื่อน้ำมันดีเซลจำนวน 180,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ได้รับหนังสือจากสหกรณ์การเกษตรกุดข้าวปุ้น จำกัด เรื่องขอให้ชำระหนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 120,000 บาทเนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานพอสมควรแล้ว สหกรณ์การเกษตรกุดข้าวปุ้นจำกัดก็ยังไม่ได้รับการชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 120,000 บาท จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็งชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว

 

โดยนายอนุวงศ์ มหานิติพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ได้สั่งการให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง เบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สหกรณ์การเกษตรกุดข้าวปุ้นจำกัด โดยเร็วซึ่งการกระทำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบด้วยกฎหมายมีเจตนาทุจริตต่อหน้าที่กล่าวคือ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยักยอกทรัพย์หลวง คือน้ำมันเชื้อเพลิง

 

นายสมหมาย รักษาขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ให้การเพิ่มเติมว่า 1. และการขอสินเชื่อน้ำมันเชื้อเพลิงและสหกรณ์การเกษตรกุดข้าวปุ้นจำกัด ได้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่นายอนุพงษ์ มหานิติพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ตามหนังสือทวงหนี้จำนวนทั้งสิ้น 120,000 บาทนั้นกระทำไปโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของนายก อบต.แก่งเค็งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  2. การขอสินเชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง และการรับน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวไม่ผ่านกระบวนการในการจัดหาพัสดุไม่มีคณะกรรมการตรวจรับและส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีโครงการไม่มีการจ่าย ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561  3. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว ได้ระบุให้นายประยงค์ สายสิงห์ ประธานสภา อบต.แก่งเค็งเป็นผู้รับเท่านั้น ซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่ใดๆ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  

 

และ 4. เมื่อไม่มีโครงการไม่มีการตั้งจ่ายงบประมาณเพื่อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ และไม่ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และไม่มีผู้มีหน้าที่ในการรับพัสดุ (น้ำมันเชื้อเพลิง) จึงเป็นการยักยอกทรัพย์หลวงโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ แม้จะยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่สหกรณ์การเกษตรกุดข้าวปุ้นจำกัดก็ตาม เพราะน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับจากสหกรณ์การเกษตรกุดข้าวปุ้น จำกัด  ไม่มีเจ้าหน้าที่ อบต.แก่งเค็ง เป็นผู้รับตามอำนาจหน้าที่น้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวแต่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็งก็ได้ก่อหนี้ผูกพันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว นายอนุพงษ์  มหานิติพงษ์ นายก อบต.แก่งเค็งได้กระทำการทุจริตน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยักยอกทรัพย์(น้ำมัน) หลวงร่วมกับนายประยงค์ สายสิงห์ ประธานสภา อบต.แก่งเค็ง การกระทำของบุคคลทั้ง 2 คน จึงเป็นการกระทำความผิดร่วมกันทั้งตามประมวลกฎหมายอาญาและตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยักยอกทรัพย์ (น้ำมัน)ของทางราชการ

 

ร.ต.อ.คงศักดิ์ ไชยต้นเชื้อ รอง สารวัตร(สอบสวน)สภ.กุดข้าวปุ้น ได้สอบปากคำและจะได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดและหากพบว่ามีหลักฐานเพียงพอก็จะออกหมายเรียกนายอนุวงศ์ มหานิติพงษ์ นายก อบต.แก่งเค็ง และนายประยงค์ สายสิงห์ ประธานสภา อบต.แก่งเค็ง มารับทราบข้อกล่าวหาและส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การเมืองท้องถิ่น