กรมเจ้าท่าประชุมรับฟังความคิดเห็นขุดลอกแม่น้ำป่าสัก

5 ก.ค. 2562 16:12 น.
เพชรบูรณ์ - การประชุมครั้งที่ 1 โครงการ "งานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำภาคกลาง 7 ลุ่มน้ำ ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง เพชรบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์"

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน เปิดการประชุมครั้งที่ 1 โครงการ “งานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำภาคกลาง 7 ลุ่มน้ำ ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง เพชรบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์” โดยมี นายสุทธา สัมมะจารินทร์ นายช่างขุดลอกอาวุโส กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ตัวแทนภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ระดับตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคธุรกิจ และเอกชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักที่อาจได้รับผลกระทบเข้าร่วม

นายสุทธา สัมมะจารินทร์ นายช่างขุดลอกอาวุโส กล่าวว่า โครงการ ศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำภาคกลาง 7 ลุ่มน้ำ ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน แม่กลองเพชรบุรีชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ จะนำไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำของโครงการ ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง โดยกำหนดหลักเกณฑ์ และดัชนีชีวัดเป็นเครื่องมือเพื่อการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการในการติดตามปัญหาน้ำท่วม ปัญหาภัยแล้ง ในระยะยาว ตลอดจนการดำเนินโครงการทำให้ไม่เกิดผลกระทบ หรือมีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ในการออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำป่าสัก และเพื่อระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการในขั้นต่อไป

สำหรับโครงการ ศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำป่าสักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 10 โครงการ มีการขุดลอกเป็นช่วงกิโลเมตรของลำน้ำ ระยะทางรวม 81.4 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ 20 ตำบล ประกอบด้วย อำเภอวิเชียรบุรี ประกอบด้วย ตำบลพุเตยตำบลสามแยก ตำบลท่าโรง ตำบลสระประดู่ ตำบลท่าโรง ตำบลบ่อรัง ตำบลพุขาม อำเภอศรีเทพประกอบด้วย ตำบลนาสนุ่น ตำบลโคกสะอาด ตำบลศรีเทพ ตำบลสระกวด อำเภอบึงสามพันประกอบด้วย ตำบลบึงสามพัน ตำบลกันจุ อำเภอหนองไผ่ประกอบด้วย ตำบลนาเฉลียง ตำบลวังโบสถ์ ตำบลท่าแดง ตำบลกองทูล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย ตำบลนายม ตำบลห้วยสะแก และ ตำบลระวิง

 

ภาคประชาสังคม