ภาคีคนฮักเชียงใหม่ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯคัดค้านรื้อถอนสี่แยกรินคำ

5 ก.ค. 2562 16:05 น.
เชียงใหม่ - ภาคีคนฮักเชียงใหม่เป็นตัวแทนกลุ่มคนคัดค้านการรื้อถอนสี่แยกรินคำ จ.เชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือผู้ว่าฯเชียงใหม่ ลั่นหากหน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยไม่มีการถามชาวบ้านหรือชี้แจงประชาชน นำเรื่องฟ้องศาลปกครอง

 

เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบัณรส บัวคลี่ ภาคีคนฮักเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มคนคัดค้าน การรื้อถอนสี่แยกรินคำ เข้ายื่นหนังสือเรื่องขอให้เร่งตัดสินใจแก้ปัญหาที่แยกรินคำ ภายใต้วิสัยทัศน์เมืองทันสมัยยั่งยืน และเป็นสากล ถึงนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ

สำหรับหนังสือที่ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อเสนอ 6 ข้อคือ 1. ขอให้ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการของโครงการนี้ว่าถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายหรือไม่อยู่ในแผนแม่บทและแผนประจำปีด้านจราจรและขนส่งของจังหวัดหรือไม่ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกินแม่บทหรือไม่ 2. ขอให้ตรวจสอบการดำเนินการของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2ซึ่งไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ ฉบับที่2 (พ.ศ.2562) มาตรา6การดำเนินการของรัฐต้องก่อประโยชน์สุขมีประสิทธิภาพและเกิดความคัมค่ในชิงภารกิจ,มาตรา 8 ก่อนเริ่มดำเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่โปร่งสภารกิจใดที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนราชการต้องตำเนินการรับฟังความเห็นของประชาชน

 

3. โครงการนี้มองว่าการขยายผิวการจราจรที่หัวมุมแยกจะแก้ปัญหาระบายรถได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทาลัยเชียงใหม่ ระบุว่าไม่มีผลต่อการแก้ปัญหาที่บริเวณนั้นทั้งยังจะก่อให้เกิดความสับสนตามมาเนื่องจากรถที่ยูเทิร์นจากด้านซุปเปอร์ไฮเวย์ตรงสี่แยกเพื่อจะเลี้ยวเข้หงเมญาหรือรถที่เลี้ยวมาจากถนนห้วยแก้วดันทิศตะวันออกจะตัดไขว้กับแนวของรถที่ขยายผิวการจราจร ไม่เพียงเท่านั้น การออกแบบแนวถนนที่ปรับไปมาหลายรอบยังตัดไขว้กันก่อนถึงทางแยกบริเวณหน้าวัดโพธาราม (เจ็ดยอด)ขอให้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะอนุกรรมการจัดการจราจรทางบกฯตรวจสอบผลกระทบตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมกาจัดการจราจรทางบก(คำสั่งคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 3/5553-77/2553) และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4. ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมที่มีตัวแทนจากภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการค้าย่านนิมมานเหมินทร์ประชาชนย่านเจ็ดยอดนักวิชาการด้านการจราจร ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบของโครงการขยายผิวจราจรที่แยกรินคำต่อเศรษฐกิจสังคมชุมชนและอื่นๆไม่ฉพาะด้นการจราจรตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบนเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และฉบับที่2 (พศ.2562) มาตรา 6 และ มาตรา 8

5. ขอให้ระงับการดำเนินการใดๆของการก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายรักษาความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณรัฐและคุ้มครองผลกระทบต่อประชาชน ให้ปฏิบัติครบถ้วนเสียก่อน

6. ให้แขวงทางหลวงเซียงใหม่ที่2ปิดเผยแบบแปลนก่อสร้างการขยายผิวการจราจร วัสดุที่ใช้และเอกสารวิเคราะห์ความคุ้มค่าต่อสาธารณะทันที

นายบัณรส บัวคลี่ ภาคีคนฮักเชียงใหม่ กล่าวว่า  ทุกวันนี้ยังไม่มีการออกมาชี้แจงต่อประชาชนแบบเป็นรูปธรรม มีแต่เพียงข่าวเท่านั้นและการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ยังไม่มีการแถลงข่าวใดๆ และแถลงการณ์ใดๆอย่างชัดเจนหรือเป็นทางการเลยซักครั้ง เราเลยไม่รู้ว่าแบบนี้เป็นแบบหลอกหรือไม่ หรือแบบที่ใครสร้างขึ้นมาเองหรือไม่ หรือแบบที่ยังประบปรุงไม่แล้วเสร็จหรือไม่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางหลวงจำต้องทำคือ แถลงข่าวเปิดเผยรายละเอียด ในโครงการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพรก.การบริหารบ้านเมืองที่ดี ถ้าไม่ทำแล้วไปดำเนินการโครงการ อาจต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ว่าหน่วนงายของรัฐทำไม่ถูกต้อง

 

สำหรับสี่แยกรินคำ เป็นสี่แยกที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างถนนห้วยแก้ว ถนนนิมมานเหมินทร์ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง รวมถึงเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์การค้าเมญ่าเชียงใหม่ โครงการวันนิมมานแต่ปัจจุบันสี่แยกรินคำ กำลังประสบปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากมีปริมาณรถจำนวนมาก ทำให้ชาวเชียงใหม่ต่างขนามนามสี่แยกรินคำว่า เป็นสี่แยกที่ไฟแดงนานที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่

          ทั้งนี้กรมทางหลวงมีโครงการที่จะปรับปรุงสี่แยกรินคำ เพื่อให้การจราจรคล่องตัวขึ้น จึงได้มีหนังสือขอให้ศูนย์การค้าเมญ่าเชียงใหม่ทุบทิ้งลานน้ำพุหน้าศูนย์การค้าและให้ส่งคืนภายในวันที่ 20 ก.ค.2562เพื่อจะขยายช่องทางจราจรป็นทางเลี้ยวเพิ่มเดิมจากถนนห้วยแก้วก่อให้เกิด การวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมชาวเมืองทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างกว้างขวาง

        ผู้สื่อข่าวได้รายงานต่อว่า ในกรณีปัญหาที่เกิดขึนนี้ทางแขวงทางหลวงที่ 2 จะมีการแถลงข่าวร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 ก.ค.นี้ เวลา 9.00 น. ในการประชุมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

ภาคประชาสังคม