YEC นักธุรกิจรุ่นใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีแก่เยาวชน

1 ก.ค. 2562 20:35 น.
อุตรดิตถ์- yec หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ (นักธุรกิจรุ่นใหม่) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีแก่เยาวชน กว่า 300 คน ด้วยความมุ่งหมายที่อยากเห็นเยาวชนเติบโตเป็นคนดีสังคม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันต์เขตต์ รอง ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีแก่เยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง YEC หอการค้าอุตรดิตถ์ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า และโรงเรียนอุตรดิตถ์ และยังได้รับเกียรติจาก ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยการตำรวจ สนง.ตำรวจแห่งชาติ วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ บรรยายเรื่อง การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ให้กลุ่มเป้าซึ่งเป็นนักเรียนและเยาวชน กว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

นายพงศกร ใจภักดี ประธาน yec หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ (นักธุรกิจรุ่นใหม่) กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีแก่เยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของหลายฝ่าย ทั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ และโรงเรียนอุตรดิตถ์ ด้วยความมุ่งหมายที่อยากเห็นเยาวชนเติบโตเป็นคนดีสังคม ทั้งนี้ในอดีตไทยเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตความผูกพันรักความสงบอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ได้ลดน้อยลงไป ปัญหาด้านศีลธรรมจึงเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสังคมไทยนับวันปัญหาดังกล่าวยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น

 

 

อย่างไรก็ตามการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีไม่ได้เฉพาะแต่การทำให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ตนเองเท่านั้นแต่ต้องสร้างให้พลเมืองตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีอิสระที่กระทำใดๆภายใต้ขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นจะต้องสร้างพลเมืองที่ดีรู้จักบทบาทของตนเอง ก็จะทำให้ประเทศพัฒนาก้าวหน้าและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพลังที่ดีเพื่อเพิ่มเมล็ดพันธุ์ที่ดีของจังหวัดอุตรดิตถ์และประเทศชาติต่อไป

ประชาสัมพันธ์