สานพลังประชารัฐการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

25 มิ.ย. 2562 18:49 น.
เพชรบูรณ์ - จังหวัดเพชรบูรณ์จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเกษตรกร เข้าร่วมงาน เผย มีจำนวน 100,957 ไร่ เกษตร 10,073 ราย ดำเนินการใน 8 อำเภอ

วันที่ 25 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมลักษมี โรงแรมบูรพา นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีนายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเกษตรกร เข้าร่วม

นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร อนุมัติให้จังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต ตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงฤดูนาปรัง รวมทั้งปรับสมดุลของปริมาณการผลิตการตลาด โดยเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความชัดเจนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ สนับสนุนมาตรการจูงใจให้กับเกษตรกรในการลดการปลูกข้าว

สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวน 100,957 ไร่ เกษตร 10,073 ราย ดำเนินการใน 8 อำเภอ แยกเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 23,645 ไร่ และนอกเขตชลประทาน 77,312 ไร่ โดยเกษตรกรเริ่มเพาะปลูก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562 เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวโพดตั้งแต่ 10 มีนาคม 2562 – 30 พฤษภาคม 2562 มีผลผลิตเฉลี่ย 800- 1,500 กิโลกรัม/ไร่ ราคาผลผลิตอยู่ที่ 6.67 – 6.20 บาท ที่ความชื้น 25-30 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ การจัดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลุกข้าวโพดหลังฤดูทำนามีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ / หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์และภาคเอกชน และเกษตรกรผู้เข้าร่วมวันเก็บเกี่ยวตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 160 คน ซึ่งนอกเหนือจากการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ยังสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการปรับแผนการผลิตให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เศรษฐกิจภูมิภาค