เปิดห้องปฏิบัติการกับเซ็นทรัลแล็บไทย ครั้งที่ 7 หวังเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

21 มิ.ย. 2562 15:40 น.
จ.เลย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยร่วมกับบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเปิดห้องปฏิบัติการกับเซ็นทรัลแล็บไทย ครั้งที่ 7" สร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 มิ.ย. 2562 ณ ห้องใบคำ 1 โรงแรมใบบุญแกรนด์ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย   นายชนาส  ชัชวาลวงศ์   รองผู้วาราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีเปิด “เปิดห้องปฏิบัติการกับเซ็นทรัลแล็บไทย ครั้งที่ 7” หัวข้อ”สร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ”  โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยร่วมจัดขึ้น กับ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด

 

 

นายนราวิทย์  เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวรายงานว่า    บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 17 มิ.ย.2546  เกิดขึ้น ทีกำหนดให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีรัฐบาลถือหุ้น 100%   ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 6 สาขา  มีภารกิจมุ่งเน้นการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านคุณภาพและความปลอดภัยตามข้อกำหนดสากลระหว่างประเทศด้วยความถูกต้อง แม่นยำ เพื่อตอบสนองความปลอดภัยสินค้าไทยจำหน่ายไปทั่วโลก ครัวไทยสู่ครัวโลก  ตามวิสัยทัศน์”มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการครบวงจร ด้วยการทดสอบและวิจัย

 

ผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล    กิจกรรมวันนี้ มีการศึกษาดูงานการพัฒนาสินค้าชุมชนและร่วมกิจกรรมห้องปฏิบัติการกับเซ็นทรัล ครั้งที่ 7   สร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า และ การทำการเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานระดับสากล   มีบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 40 ราย และกลุ่มเกษตรกรทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลย  

 

พร้อมจัดเวทีเสวนาว่าด้วย เรื่อง  “กฏหมายกับการสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์” โดย ดร.วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจประเมินและรับรองระบบ  นายไพฑูรย์  พูลสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืช (ออร์แกนิก) และ นางเกศษิณ  ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย กรมส่งเสริมการเกษตร

เศรษฐกิจภูมิภาค