เปิดบริการแล้ว เลื่อนล้อต่อภาษี

18 มิ.ย. 2562 12:30 น.
มหาสารคามขนส่งเปิดบริการแล้ว เลื่อนล้อต่อภาษี ลดความแออัด ประหยัดเวลา

วันที่ 18มิถุนายน 2562 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม  นายพิเชษญฐ์  ปาณะพงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดการให้บริการ  “ล้อเลื่อนต่อภาษี (Drive Thru for Tax)”  เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนที่มาต่อภาษีประจำปี  โดยไม่ต้องลงจากรถ  และรับบริการที่รวดเร็ว

 

นายกฤติกร  ชาวอ่างทอง  ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  รัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการบริการให้มีประสิทธิภาและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ  โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามมีภารกิจสำคัญในการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและภาษีรถ 

 

โดยมีความมุ่งมุ่นต่อารพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้การและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จึงได้เพิ่มช่องทางการให้บริการล้อเลื่อนต่อภาษี (Drive Thru for Tax)  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการบริการให้กับประชาชนที่ต้องการชำระภาษีประจำปีให้มีความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น  ไม่ต้องเสียเวลาในการหาที่จอดรถและไม่ต้องลงจากรถ  สามารถนำรถเข้าไปในช่องเลื่อนล้อ  และชำระภาษีได้ทันทีแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) 

 

ทั้งนี้ จะให้บริการรับชําระภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็น 7 คน (รถตู้) รถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล(รถกระบะ). รถจักรยานยนต์ และรถที่ใช้ก๊าซ LPG หรือ CNG เป็นเชื้อเพลิง โดยไม่จํากัดอายุการใช้งาน และไม่จํากัดพื้นที่ไม่ว่ารถนั้น จะมีทะเบียนที่จังหวัดใดก็ตาม  เพื่อความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ภาคประชาสังคม