เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

14 มิ.ย. 2562 14:10 น.
เพชรบูรณ์ - เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) บริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 และวันรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ แปลงสาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) บริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 และวันรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยมี นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับการถ่ายทอดความรู้และบริการทางการเกษตร

 

นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) บริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 และวันรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อถ่ายทอดความรู้และบริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ให้ได้รับความรู้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการและให้เกิดความเข้มแข็ง การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) บริการทางการเกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่ายด้านการผลิตข้าวอินทรีย์) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยร่วมจัดการผลผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

 

โดยมีการจัดสถานีการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีเรียนรู้ดินและปุ๋ย สถานีเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช สถานีเรียนรู้มาตรฐานสินค้าเกษตร สถานีเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต และ สถานีเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคี และภาคเอกชนมานำเสนอองค์ความรู้ และบริการทางการเกษตรอีกกด้วย

 

 

เศรษฐกิจภูมิภาค