โปรดเกล้าฯ"สุทธิ  สุโกศล"ปลัดกระทรวงแรงงาน

12 มิ.ย. 2562 20:37 น.
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้ "สุทธิ  สุโกศล"พ้นเก้าอี้"อธิบดีกพร. แต่งตั้งเป็น"ปลัดกระทรวงแรงงาน"ขณะที่ "นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล"  พ้นจากตำแหน่ง ผุ้ตรวจฯ ขึ้นกินตำแหน่ง "อธิบดีกพร." ประกาศ 12 มิ.ย.ุ62

         ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

        มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแห่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 รายดังนี้ 

       1.นายสุทธิ  สุโกศล พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง

      2.นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล  พ้นจากตำแหน่ง ผุ้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2562เป็นต้นไป

    ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

   พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

                                                          นายสุทธิ สุโกศล

 

การเมือง