นายกเล็กโคราช นำปชช.-จิตอาสาพัฒนาชุมชนแออัด

12 มิ.ย. 2562 11:58 น.
นครราชสีมา - "สุรวุฒิ  เชิดชัย" นายกเล็กโคราช นำประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาชุมชนแออัด ป้องกันน้ำท่วม กำจัดแหล่งพันธุ์ยุงลาย

 

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 มิถุนายน  2562 นายสุรวุฒิ  เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณ “ ชุมชนวัดม่วง - วัดสะแก โดยมีผู้แทนส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำกลางนครราชสีมาและประชาชนจิตอาสาจำนวน 150 คน ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน

 

โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้จัดระเบียบภายในบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งมีอัตราการแพร่ระบาดมากกว่าปกติโดยร่วมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ยึดถือการปฏิบัติตามพระราโชบายความ มีวินัย ความเสียสละ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจต่อกัน มุ่งสร้างสรรค์งานต่างๆ ให้บรรลุกิจกรรมที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นการสนองตอบต่อปณิธานของพระองค์ท่าน

 

ทั้งนี้ โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดี มีความสุขของประชาชนเป็นสำคัญ จึงทรงมีพระราช ปณิธานแน่วแน่ทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

คุณภาพชีวิต