เกษตรเลย จัดงานวันรณรงค์การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนและป้องกันหนอนกระทู้ข้าวโพด

11 มิ.ย. 2562 21:25 น.
จ.เลย สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและงานรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยวิธีผสมผสานหลากหลายผสมผสานกัน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 มิถุนายน 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและงานรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยวิธีผสมผสาน ณ บ้านสำราญ ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายสมคิด พงศ์สมานวรกุล นายอำเภอภูเรือ เป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้

 

นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและถ่ายทอดความรู้การควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยมีการจัดฐานเรียนรู้สำหรับเกษตรกรที่มาร่วมงานในวันนี้ จำนวน 8 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเรียนรู้ที่ 1 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด โดย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยระดับอำเภอ ฐานเรียนรู้ที่ 2 การเก็บตัวอย่างดิน การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดิน (อย่างง่าย) และการแปรผลค่าวิเคราะห์ดิน โดย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยระดับอำเภอ ฐานเรียนรู้ที่ 3 การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง โดย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยระดับอำเภอ ฐานเรียนรู้ที่ 4 ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด และไถกลบตอซัง โดย สถานีพัฒนาที่ดินเลย

 

ฐานเรียนรู้ที่ 5 ลักษณะสำคัญของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดและการป้องกันกำจัดโดยชีววิธี โดย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ฐานรียนรู้ที่ 6 การควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยใช้ชีวภัณฑ์ โดย กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ฐานเรียนรู้ที่ 7 การควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยใช้ศัตรูธรรมชาติ โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น และฐานเรียนรู้ที่ 8 การควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

 

ในการจัดงานในครั้งนี้ หวังให้เกษตรกรได้รับความรู้และทำความรู้จักกับการผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน และรู้จักวิธีป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยใช้วธีที่หลากหลายผสมผสานกัน ตั้งแต่การใช้สารชีวภัณฑ์ การใช้ศัตรูธรรมชาติ และการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ หากเกษตรกรที่สนใจหรือมีปัญหาในเรื่องการใช้ปุ๋ยและมีการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด สามารถติดต่อสอบถาม ประสานงานได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือ กลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

 

เกษตร