แพร่ผุดถนนเลียบแม่น้ำยมส่งเสริมการท่องเที่ยวอปท.-หอการค้าแพร่ หนุนสุดตัว

7 มิ.ย. 2562 15:25 น.
แพร่-เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นถนนเลียบแม่น้ำยม  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  และยังเป็นแนวป้องกันน้ำท่วม  สถานที่ออกกำลังกาย เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม  หอการค้าแพร่  และตัวแทน อปท.ให้การสนับสนุนโครงการเต็มที่ การออกแบบแล้วเสร็จในเดือนนี้โดยกรรมโยธาธิการจะนำเสนอ ครม.ชุดใหม่ให้ความเห็นชอบโครงการ คาดใช้งบประมาณ 180 ล้านบาท

 

             เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 6 ม.ย. 2562  นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าฯแพร่  ได้มาเป็นประธานเปิดการประชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยม อ.เมือง จงแพร่ ณ โรงแรมน้ำทอง จ.แพร่ มี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง  องค์ภาคประชาชน  ประชาชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 100 คน

 

             นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าฯแพร่    กล่าวว่า จังหวัดแพร่ได้มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำยม บริเวณ ต.แมต อ.เมือง จ.แพร่  ที่ในปัจจุบันเป็นแนวถนนเสนอแนะตามผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ.2554 รวมไปถึงพื้นที่สวนสาธารณะบ้านเชตวัน และยังใกล้กับ   เลนื่องจากพื้นตามที่กล่าวสภาพพื้นที่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น จึงเหมาะสำหรับกิจกรรมในการพักผ่อน นันทนาการ

 

 

            นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้เป็นเส้นทางสัญจรเชื่อมพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในอำเภอเมืองแพร่ได้ ทำให้จังหวัดแพร่เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวยังมีมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ได้อีกด้วย

             ดังนั้นจึงได้มีการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยม เพื่อสนับสนุนส่งการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ สร้างเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างชุมชนต่างๆริมน้ำยมและพื้นที่เมืองเก่าแพร่ รวมถึงเพื่อลดความเสียหายของพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำยมจากการถูกน้ำเซาะน้ำท่วมและเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมแม่น้ำยม  โครงการศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยมนี้ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ และเทศบาลตำบลป่าแมต ตั้งแต่สะพานมหาโพธิ์ ถึงสะพานน้ำโค้ง ระยะทาง 2.93 กม.ครอบคลุมพื้นที่ตลอดลำน้ำและบนตลิ่งไม่น้อยกว่า 250 เมตร

 

            นายสุทธิพันธ์ ทองไหล นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต  กล่าวว่า  โครงการศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยม เป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ตำบลในเวียง  ตำบลป่าแมต พื้นที่ใกล้เคียงและชาวจังหวัดแพร่ ทั้งในด้านของการท่องเที่ยวและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  จะเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดแพร่ เพราะที่ผ่านมาเรามีลำน้ำยมไหลผ่านใกล้ๆตัวเมืองของจังหวัดแพร่ แต่ประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ตรงกันข้ามมีแต่ความเสียหายจากน้ำยมที่ไหลหลากท่วมและเกิดความเสียหายตลอดมาแทบทุกปี   ซึ่งพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำน้ำยมจะทราบดี ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีของชาวแพร่ ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่คนปัจจุบันนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ได้มองเห็นความสำคัญของปัญหา ได้จัดหางบฯและประสานงานกับทุกภาคส่วนพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนให้มีโครงการนี้ขึ้นมา

 

            ในการดำเนินโครงการดังกล่าว  หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง  มองเห็นประโยชน์ทีจะเกิดขึ้นแก่จังหวัดแพร่ในอนาคต โดยช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อโครงการนี้ เพื่อให้ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จให้ได้  ซึ่งบรรยากาศในการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นสัญญาณการเริ่มต้นที่ดีมาก

   

          นายเอกชัย  วงศ์วรกุล โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดแพร่ในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของการคมนาคม เพราะว่าจะเกิดถนนเส้นใหม่ขึ้นทำให้ชาวจังหวัดแพร่ได้มีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกมากขึ้น เรื่องของการท่องเที่ยวก็จะดีขึ้น เนื่องจากทำให้ทัศนียภาพบริเวณถนนดังกล่าวเกิดความสวยงามมากขึ้นก็จะมีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและลานกิจกรรมมากมาย ซึ่งจะเป็นสิ่งที่รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นอย่างดี

            ส่วนเรื่องของความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยของพี่น้องประชาชนก็จะได้รับความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดแพร่ในช่วงฤดูฝนเป็นความวิตกกังวลของชาวจังหวัดแพร่ ในเรื่องของอุทกภัย แม่น้ำยมที่เป็นแม่น้ำสายเดียวที่ไม่มีเขื่อนที่จะชะลอน้ำหรือกักเก็บน้ำ ทำให้ช่วงหน้าฝนก็จะเกิดน้ำไหลหลาก ปีที่มีน้ำมากๆน้ำก็จะเอ่อท่วมสร้างความเสียหาย ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่บ้านเรือนอาศัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำยมเป็นอย่างมาก  ถ้ามีถนนเส้นนี้ขึ้นมาก็จะมีการทำแนวตลิ่งที่มีประสิทธิภาพ เป็นการป้องกันอุทกภัยหรือน้ำท่วมที่เกิดขึ้นกับชาวจังหวัดแพร่

 

           นอกจากนี้แล้วในเรื่องของความเป็นอยู่ ด้านของสุขภาพ สาธารณสุข  เมื่อสร้างถนนเส้นนี้แล้วก็จะเป็นสถานที่ที่ทำให้ประชาประชาชนสามารถมาออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน  มีลานกิจกรรม มีเส้นทางวิ่งออกกำลังกาย   เป็นส่วนสำคัญทำให้ชาวจังหวัดแพร่มีสุขภาพที่ดีขึ้น ในส่วนของหอการค้าจังหัดแพร่  ภาคเอกชน รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ส่วนใหญ่เชื่อว่าให้การสนับสนุนรอคอยการก่อสร้างถนนเส้นนี้ว่าจะเป็นจริงได้ในเร็ววันนี้  แต่เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยไม่ได้ร่ำรวยอะไร  โครงการต่างๆจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการผลักดันของบประมาณ ซึ่งแต่ละโครงการต้องใช้เวลามากพอสมควร  ถ้าเป็นไปได้เร็วที่สุดสองสามปีให้เป็นจริงขึ้นมาได้เลยก็จะทำให้ชาวจังหวัดแพร่มีความสุขมากขึ้น

 

              ด้าน กลุ่มฮักเมืองแป้  ได้นำเสนอความเห็นทางด้านสถาปัตยกรรมว่า ขอให้สอดคล้องกับเมืองเก่าแพร่   เนื่องจาก เมืองแพร่ หรือ เมืองโกศัย  เป็นเมืองเก่าที่มีผู้คนอาศัยมามากกว่าพันกว่าปี  มีศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมากจากการเผยแผ่ของวัฒนธรรม  ความเชื่อ  ศิลปกรรม ศาสนาจากอินเดีย  จะเห็นได้จากการก่อสร้างเมืองแพร่  จะมีการสร้างกำแพงเมืองเป็นรูปหอยสังข์ล้อมรอบ  และการก่อสร้างถนนเลียบน้ำยมและลานกิจกรรมต่างๆอยู่ไม่ห่างจากกำแพงเมืองเก่าแพร่  และนอกจากนี้ถนนเลียบแม่น้ำยมยังสามารถเชื่อมต่อกับชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณนอกกำแพงเมือง จึงสามารถใช้เส้นทางถนนเลียบไม่น้ำยมในการสัญจรไปมาได้  อันเป็นการลดปัญหาในการขุดกำแพงเมืองแพร่เพื่อใช้เชื่อมทางสัญจรได้

 

            นายนพรัตน์  มะโน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่  กล่าวว่า  หลังจากที่ได้สำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชานแล้ว  ทางบริษัทฯที่ออกแบบโครงการจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนนี้ เพื่อนำเสนอให้กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง แพร่นำเสนอ  คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เพื่อดำเนินการให้ความเห็นชอบ ในงบประมาณการก่อสร้าง 180 ล้านบาท

 

 

เศรษฐกิจภูมิภาค