อบจ.โคราช น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้ยั่งยืน

7 มิ.ย. 2562 15:00 น.
นครราชสีมา - อบจ.โคราช น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เติมความสุข สร้างงาน รายได้อย่างยั่งยืนให้ประชาชน

  

            ที่โรงแรมวีวันโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 มิถุนายน  2562  ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 โดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปในเขต อ.เมือง จำนวน 190 คน ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรแนวนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติและการศึกษาดูงานหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพึ่งพาตนเองที่ จ.หนองคาย และ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นการแปรรูปอาหารท้องถิ่น วิถีชุมชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพึ่งพาตนเองสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชนและการสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ
 

 

 

                 ร.ต หญิงระนองรักษ์ ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจแนวทางพระราชดำริ ขาดความเชื่อมั่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เกษตรกรส่วนหนึ่งเน้นทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวหรือปลูกพืชชนิดเดียว ทำให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและกลไกของตลาด ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมา อบจ.นม. เล็งเน้นความสำคัญที่จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน จึงจัดกิจกรรมสร้างความรู้ทำความเข้าใจการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่มีหนี้สิน พึ่งพาตนเองกระทั่งคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งเป็นการเติมเต็มความสุขให้กับประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาล 

ภาคประชาสังคม