กอ. รมน.โคราชติวเข้มสื่อหวังสร้างความเข้าใจรับผิดชอบสังคมร่วมกัน

7 มิ.ย. 2562 14:10 น.
นครราชสีมา - กอ.รมน.โคราช  เปิดเวทีพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หวังกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร  เพื่อนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา และรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

             นครราชสีมา-วันนี้ (7 มิถุนายน 2562)  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ที่โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีนายสัญญา ภักโพธิ์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นประธานเปิดโครงการฯ  

 

            ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทุกสาขาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง และท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ที่เข้าร่วมจำนวน 50 คน ได้มาพบปะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคส่วนราชการกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสื่อสารมวลชนที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด จะได้นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของรัฐบาลและส่วนราชการไปเผยแพร่นําเสนอสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ตรงไปตรงมา

 

         และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน รวมทั้ง เป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาของภาคประชาชนกลับคืนให้ส่วนราชการได้รับทราบ  เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและทันต่อเหตุการณ์  ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ขึ้นภายในสังคม

 

 

ประชาสัมพันธ์