ชาววังสะพุงร่วมใจขับเคลื่อนจิตอาสาปลูกป่า"ทำความดี ด้วยหัวใจ"ตลอดทั้งปี

6 มิ.ย. 2562 17:40 น.
จ.เลย อ.วังสะพุง ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาร่วมขับเคลื่อนและขยายผลสู่ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน ปลูกต้นไม้ จำนวน 2,000 กว่าต้น ณ สนามกีฬากลางอำเภอวังสะพุง หวังให้เป็นเมืองน่าอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ยึดหลักคุณธรรม

           เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 6 มิ.ย. 2562 - นายประยูร  อรัญรุท  นายอำเภอวังสะพุง จ.เลย  เป็นประธานเปิดกิจกรรม”ทำความดี ด้วยหัวใจ”  โครงการจิตอาสาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ”สร้างเมือวงน่าอยู่”  ด้วยการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องและขยายผลในทุกตำบล หมู่บ้าน และชุมชน ให้เป็น”เมืองน่าอยู่ ด้วยหลักคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การค้าการลงทุนเกษตร อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

               โดย อ.วังสะพุง กำหนดจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี  ซึ่งวันนี้เทศบาลเมืองวังสะพุง โดยปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุงปฎิบัติหน้าที่นายกเทศบาลเมืองวังสะพุง  ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าตามโครงการไทวังร่วมใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก และเป็นการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฎิบัติและสนองพระราชโชบายในการขับเคลื่อนจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ให้ทุกคนมีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดโลกร้อนในชุมชน ซึ่งวันนี้ได้ปลูกต้นไม้ จำนวน ประมาณ 2,000 กว่าต้น ณ สนามกีฬากลางอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 

 

             จากนั้น ประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีพระครูอุดมวรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประชุมชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ครั้งที่ 1/2562 และโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ ประจำปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนโครงการชุมชนคุณธรรม(บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ) การจัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข การรณรงค์ลดปริมาณขยะ การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลและผ้าป่ากล่องนม ครั้งที่ 2 การประกาศตำบลวังสะพุงน่าอยู่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายการสร้างพลังการทำความดีให้กับสังคม ชุมชน และต่อยอดการดำเนินการ”องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม”ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมการประชุมชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร (วัด บ้าน โรงเรียน ราชการ) กับโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ และวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีท่านพระครูอุดมวรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

            ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ ผู้กำกับ สภ.วังสะพุง , โรงพยาบาลวังสะพุง , ท้องถิ่นอำเภอวังสะพุง , เทศบาลเมืองวังสะพุง , ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 , ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ , โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล , ประธานเครือข่ายประธานชุมชนเทศบาลเมืองวังสะพุง , ผู้ใหญ่บ้านน้อยหน่า หมู่ที่ 1 , ผู้ใหญ่บ้านบุ่งไสล่ หมู่ที่ 2 , ประธานชุมชนบุ่งไสล่ , สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเลย , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย , สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ , สภาผู้ผลิตและผู้บริโภค จังหวัดเลย ซึ่งจัดประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

   

ภาคประชาสังคม