สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด พัฒนาสมาชิกสู่ Smart Farmer

5 มิ.ย. 2562 09:43 น.
อุตรดิตถ์ - สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์ฯเพื่อพัฒนาเป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ต้นแบบเกษตรกร พร้อมจัดทัพนักวิชาการ การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร การผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรการตลาด ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ

ห้องประชุม อบต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด กว่า 60 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมนำทีมนักวิชาการจาก ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ และ เจ้าหน้าที่จากเกษตรอำเภอพิชัย ให้ความรู้ สร้างความเชื่อมั่น ในการขับเคลื่อนพัฒนาผลผลิตข้าวสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ

 

 

ทั้งนี้ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โดยมี Smart Office เป็นเพื่อนคู่คิด เพื่อให้เกษตรกรไทยมีความพร้อมมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตรสอดคล้องกับวิถีชีวิต กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเล็งเห็นว่าการที่จะให้เกษตรกรสมาชิกเกิดความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากจะมีความรู้ด้านการสหกรณ์และการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์แล้ว ควรมีความรู้ด้านต่างๆที่เหมาะสมทั้งความรู้ในเรื่องการเกษตรที่ตนเองทำมีข้อมูลที่จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการผลิตและการตลาดรวมทั้งมีความตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าเกษตรที่ตนผลิตและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าของตนเองมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ตนอาศัยอยู่

 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง ตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเยาวชนทายาทของสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพเกษตรกรรมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตร จำนวน 60 รายโดยเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อจำกัด

 


 

อย่างไรก็ตามสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ กำจัด มุ่งเน้นให้สมาชิกจำนวน 60 รายเป็นต้นแบบเกษตรกร หรือ ชาวนา ที่ร่วมพัฒนาสายพันธุ์ข้าว พิษณุโลก 80 ข้าวเหมาะพื้นที่ลุ่มหรือน้ำท่วมถึง เนื่องจากตำบลบ้านหม้อเป็นพื้นที่รองรับน้ำ โดยจัดทีมนัดวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ จาก ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอพิชัย และ จนท.สหกรณ์จังหวัด เสริมทัพให้ความรู้และพัฒนา เป็นที่ปรึกษา ขับเคลื่อนกระบวนการปลูกข้าว พิษณุโลก 80 การเก็บเกี่ยว แปรรูป และการตลาด นอกจากสมาชิกจะมีแหล่งรับซื้อแล้ว ยังจัดปั่นผลคืนให้สมาชิกอีกด้วย ในช่วงปลูกนาปี เบื้องต้นผลผลิต 800 กิโลกรัม/ไร่ โดย Smart Farmer 60 รายที่เป็นสมาชิก สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร การผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรการตลาด ตลอดจนสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ และพร้อมที่พัฒนาเป็นต้นแบบเกษตรกรปราดเปรื่องได้

เกษตร