เกษตรกรและผู้ประกอบการยาเส้น ยื่นหนังสือผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ทบทวนการขึ้นภาษี

5 มิ.ย. 2562 09:30 น.
เพชรบูรณ์ - เกษตรกรผู้เพาะปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น จังหวัดเพชรบูรณ์ กว่า 1,000 คน เดินทางมาที่ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. เกษตรกรผู้เพาะปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น จังหวัดเพชรบูรณ์ กว่า 1,000 คน เดินทางมาที่ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น จากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต ตามกฎกระทรวงการคลัง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

 

 

ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ จากการที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ 8 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตยาเส้นจากเดิมกิโลกรัมละ 5 บาท เพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 100 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1,900 หรือ 20 เท่าตัว ทำให้เกษตรกรไม่สามารถขายยาเส้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นได้ เพราะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปชำระภาษีสรรพสามิต ส่งผลให้ยาเส้นที่เพาะปลูกรอวันเสีย

 

โดย นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญตัวแทนเกษตรกรและผู้ประกอบการ เข้าห้องประชุม ร่วมพูดคุยสอบถามปัญหาความเดือดร้อนที่เกษตรกรได้รับผลกระทบ พร้อมชี้แจ้งทำความเข้าใจ แก่เกษตรกร โดยตัวแทนเกษตรกรได้ เสนอ ให้ชะลอการเก็บภาษีสรรพสามิตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 และอยากให้ทบทวนการเก็บภาษีสรรพสามิตของยาเส้นที่เกษตรกรกำลังได้รับความเดือดร้อน

 

ต่อมา นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงมาพบปะเกษตรกร ผู้เพาะปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น พร้อมรับ หนังสือและรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ขอให้แก้ไขความเดือดร้อน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวกับเกษตรกร ว่า จากการพูดคุยกับตัวแทนเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์จะนำเรื่องความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น เสนอเรื่องไปยังรัฐบาล โดยผ่านสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และส่งต่อไปยัง กรมสรรพสามิต และให้กระทรวงการคลังได้รับเรื่องและพิจารณา ซึ่งปัญหาที่ราษฎรเดือดร้อนเรายินดีที่จะรับเรื่อง เพื่อให้ส่วนกลางได้ทราบและพิจารณาช่วยเหลือต่อไป

 

 

เกษตร