ป.ป.ช.ติวเข้มผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น

4 มิ.ย. 2562 17:12 น.
นครราชสีมา - ป.ป.ช.ติวเข้มผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 334 แห่งโคราช แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

 

               เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 มิ.ย.  2562  ที่ไดมอนด์แกรนด์ชั้น 6 อาคารอิ่มวิเศษทาวเวอร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายมงคล  สาริสุต ผอ.ปปช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกิจกรรมที่ 1 สัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

            โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวม 334 แห่ง เข้าร่วมจำนวนกว่า 500 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้

 

            มิติที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มิติที่ 2 บริหารราชเพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มิติที่ 4  เสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการอันเป็นนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งดำเนินการติดตามประเมินผล นำไปสู่ การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความเข้มแข็ง ตามหลักธรรมาภิบาล มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันทุจริต ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

การเมืองท้องถิ่น