ป่วยไข้เลือดออกอุบลฯเสียชีวิตแล้ว 1 รายอีก 3 รายรอผลการยืนยัน

24 พ.ค. 2562 21:21 น.
อุบลราชธานี - สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดอุบลราชธานีทวีความรุนแรงขึ้น ,นพ.สสจ.อุบลฯ แจ้งทุกพื้นที่ใช้มาตรการเข้มทุกอำเภอเพื่อดำเนินงานอย่างเร่งด่วน ทั้งด้านป้องกันและควบคุมโรค พบเสียชีวิตแล้ว 1 รายอีก 3 รายรอผลการยืนยัน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม  2562  นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในระดับประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าปี 2562 นี้จะ ระบาดอย่างต่อเนื่องและตลอดทั้งปี สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทสไทยในปี พ.ศ. 2562  ข้อมูลจาก ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกสะสมรวม 22,203 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่าน มา 1,470 ราย อัตราป่วย 33.61 ต่อ ประชากรแสนคน มีการรายงานจานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี พ.ศ. 2561 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 2 เท่า ผู้ป่วยเสียชีวิต 28 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.13

นายแพทย์สุวิทย์ กล่าวว่าสถานการณ์จังหวัดอุบลราชธานีทวีความรุนแรงขึ้น พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงสุดที่อำเภอน้ำยืน อ.น้ำขุ่น และอ.นาจะหลวย มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ยืนยัน 1 รายที่อำเภอบุณฑริก ส่วนผู้เสียชีวิตอีก 3 รายยังคงรอผลการยืนยันข้อมูลสอบสวนโรค

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งจิตอาสา เพื่อรณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ขณะนี้พบว่าทุกสถานที่ ได้แก่ ชุมชน โรงเรียน วัด และโรงพยาบาล ยังมีค่าดัชนีลูกน้ำ ยุงลายสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทำให้มีความเสี่ยงที่โรคไข้เลือดออกอาจจะแพร่กระจาย และขยายเป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการตอบโต้ โดยใช้มาตรการเข้มรายงานข้อมูลและเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังแพร่ระบาด อย่างรุนแรงได้ประชุม teleconference ร่วมกับศูนย์ระบาดวิทยาในทุกอำเภอเพื่อดำเนินงานอย่างเร่งด่วน ทั้งด้านป้องกันและควบคุมโรค

ประชาสัมพันธ์