ติวเข้ม! เครือข่ายประชาสัมพันธ์รับเลือกตั้งท้องถิ่น

22 พ.ค. 2562 14:39 น.
อุตรดิตถ์ - ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้การเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องคชสีห์-ไกรสีห์ โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นตามโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น เบื้องต้นเป็นการสรุปสาระสำคัญของข้อกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ให้กับสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ( อปมช.)จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้องสู่ประชาชน หลังมี พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

 

 

โดยนายจุมพล คำศรี ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ที่กฎระเบียบ จำนวน การแบ่งเขต และ คุณสมบัติ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น มีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตั้งแต่องค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ทุกระดับจำนวน 7,825 แห่ง เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. ให้ถืออำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ถ้าอำเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง เท่ากับจำนวนสมาชิกที่จะพึงมีในอำเภอนั้น หรือ การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เป็นต้น ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น ต้องศึกษา ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงสื่อมวลชล และ เครือข่ายประชาสัมพันธ์

 

 

การเลือกตั้งท้องถิ่น จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคณะรักษาความ สงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นสมควรให้มี โดย คสช. จะแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบและกำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งนี้หาก คสช. สิ้นสภาพไปแล้วการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกจะเกิดขึ้นโดยอำนาจของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งนี้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ขึ้นเตรียมรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่น นับเป็นการเมืองใกล้ตัวที่สุด บ่งชี้ถือการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอน และคือหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย

การเมืองท้องถิ่น