พุทธศาสนิกชนชาวลำปางหลั่งใหล บำเพ็ญกุศลเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

19 พ.ค. 2562 13:55 น.
ลำปาง- นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวลำปางผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อุบาสก อุบาสิกา ทั้งเหล่าบรรดาข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดลำปาง ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เข้าวัดปฏิบัติธรรมสมาทานศีล ละความชั่ว ทำความดี แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2562" ที่พระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้า

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช  สวาสดิ์ธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวลำปางผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อุบาสก อุบาสิกา ทั้งเหล่าบรรดาข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดลำปาง ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เข้าวัดปฏิบัติธรรมสมาทานศีล ละความชั่ว ทำความดี แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2562” ที่พระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ได้เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำกล่าวสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ

 

โดยในการประกอบพิธีครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูสิริรัตนโสภิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม กล่าวสัมโมทนียกถาให้โอวาทแสดงพระธรรมเทศนาแก่พุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงาน ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี ซึ่งมีความสำคัญว่า ด้วยวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาบรรจบถึง พุทธศาสนิกชนทั้งบรรชิต และคฤหัสถ์ ควรได้ทำการบูชา ด้วยอามิธบูชา และปฏิบัติบูชา ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยขอให้พุทธศาสนิกชน จงยึดมั่นอยู่ในคุณความดี มีเมตตา ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยความขยันหมั่นเพียร รู้จักคิดที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความเจริญอย่างมีเหตุผล และดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ได้นำหลักพุทธธรรมไปใช้สร้างประโยชน์ สร้างความสุขให้แก่ตนเอง และสังคมส่วนรวม ตลอดจนยังเพื่อเป็นการเผยแผ่หลักธรรมของพุทธศาสนารักษาประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนโลกให้ดำรงไว้สืบไป

 

โอกาสนี้ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์ ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมกันสวดมนต์เวียนเทียนพร้อมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกับได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ตลอดจนได้ตั้งจิตภาวนา ตั้งมั่นในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศล กระทำแต่ความดีงดเว้นการกระทำชั่ว และจะเป็นผู้กระทำตนให้มีจิตใจที่ผ่องใส เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดสุขแก่สังคมส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อจะร่วมถวายเป็นพุทธบูชาด้วย

 

ศิลปะวัฒนธรรม