เลยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 6

17 พ.ค. 2562 19:58 น.
จ.เลย เหล่ากาชาดจังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 6 สร้างความร่วมมือ ร่วมใจและความสัมพันธ์อันดี เพื่อประสานงานในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 พ.ค. 2562 ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมืองเลย  จ.เลย  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค  มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 6 ประกอบด้วยจังหวัดเลย บึงกาฬ สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภูและอุดรธานี

                                                    

นางกุลทรัพย์  ชื่นโกสุม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  กล่าวรายงานว่า   การจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 6 เป็นประจำทุก 4 เดือน โดยแต่ละจังหวัดจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และการจัดประชุมในครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเลยเป็นจังหวัดเจ้าภาพ วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัดในรอบ 4 เดือน คือ เดือนธันวาคม 2561-เดือนมีนาคม 2562

 

และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 6 รวมทั้งร่วมหารือเพื่อประสานงานในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ระหว่างจังหวัดในกรณีที่มีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย

 

สำหรับผลการปฏิบัติในปฏิบัติงานภาพรวมของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 6 ได้ยึดหลักตามภารกิจแก่นหลักของสภากาชาดไทยและมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดโดยสื่อวิดีทัศน์ ให้ที่ประชุมรับทราบ

.

ภาคประชาสังคม