"เกษตรเลย" จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(Field Day) อำเภอเชียงคาน

16 พ.ค. 2562 20:10 น.
จ.เลย สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือเริ่มสู่ฤดูกานผลิต พร้อมจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ ประจำสถานีเป็นฐานเรียนรู้ จำนวน 9 สถานี


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ.เชียงคาน จ.เลย    นายชัชพงษ์  อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน” วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(Field Day)  ประจำปี 2562  มีส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกษศตรกรร่วมานจำนวนมาก  

นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง   ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง

โดยเฉพาะในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การทำการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามงเกษตรกรต้นแบบ ของ “ศูนย์เรียนรู้ ศพก.” และ   ใช้ ศพก. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมในงานประกอบด้วย  การจัด

นิทรรศการจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้  ประจำสถานีเป็นฐานเรียนรู้ จำนวน 9 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  สถานีที่ 2 การเพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักและสมุนไพร  สถานีที่ 3 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  สถานีที่ 4 การใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  สถานีที่ 5 การจัดการดินและปุ๋ย สถานีที่ 6 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการลดต้นทุนด้วยการทำอาหารเสริมปลา

สถานีที่ 7 การทำบัญชีครัวเรือน สถานีที่ 8 การเลี้ยงปศุสัตว์และการผสมพันธุ์โค สถานที่ 9 การทำระบบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการให้บริการเกษตรอื่นๆให้เกษตรกร โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคเอกชนร่วมกันในการจัดงาน  ตลอดจนได้มีศูนย์เครือข่าย ศพก. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ได้นำสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปมาร่วมจำหน่าย ซึ่งพืชหลักที่สำคัญของอำเภอเชียงคานคือมะม่วง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีเกษตรกรมาร่วมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 140 คน

เกษตร