เทศบาลเมืองศรีสะเกษจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ Walk Rally สร้างสัมพันธ์ครอบครัว

15 พ.ค. 2562 15:10 น.
ศรีสะเกษ- นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ จัดกิจรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 Walk Rally กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ครอบครัวมีความเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ประจำปี 2562 และเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10   เพื่อเป็นการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นการร่วมกิจกรรมภายในครอบครัว ทำให้เกิดความเข้มแข็ง ในวันนี้ มีกิจกรรม Walk Rally  กิจกรรมการเล่นเกมส์ จากนั้นร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 

 

 

 

ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคนและสังคม โดยทำหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัว ด้วยการอบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิก ครอบครัว เพื่อให้สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

 

 

 

จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกพื้นที่จะต้องร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวให้มี ความอบอุ่นเข้มแข็ง เทศบาลเมืองศรีสะเกษเห็นความสำคัญ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ประจำปี 2562 และเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10  เพื่อสนับสนุนสถาบันครอบครัวไทยให้เป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

 

 

 

 

 

ภาคประชาสังคม