ประชุมให้ความรู้เครือข่ายพีอาร์พร้อมรับการเลือกตั้งท้องถิ่น

15 พ.ค. 2562 11:05 น.
นครราชสีมา - "นางปิยะฉัตร อินสว่าง" รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ประชุมให้ความรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 30 คนเพื่อเตรียมความพร้อม รับมิอการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้โปร่งใส มีความสุจริตและ เที่ยงธรรม ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง เลือกคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม เป็นผู้แทนท้องถิ่น

นครราชสีมา วันนี้ 15 พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรมโคราชโฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น  ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีนางธัญญรัตน์ โรจนหัสดิน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน

ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ของตนเองและเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้พัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด และเพื่อให้ทุกภาคส่วน มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความร่วมมือสอดส่องและตรวจสอบการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้โปร่งใส มีความสุจริตและ เที่ยงธรรม ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง เลือกคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม เป็นผู้แทนท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครนครราชสีมา และท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรโดยมี ผู้เข้าสัมมนาฯประกอบด้วย สื่อมวลชน ผู้จัดรายการวิทยุ หลัก วิทยุชุมชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 30 คน เข้าร่วมสัมมนา