สนุกสนาน! จัดแข่งขันลงแขกหักและแกะข้าวโพด ส่งเสริมปลูกข้าวโพดแทนทำนา

15 พ.ค. 2562 09:40 น.
อุตรดิตถ์ - สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ จัดแข่งขันลงแขกหัก-แกะข้าวโพด ส่งเสริมปลูกข้าวโพดแทนทำนา ประหยัดน้ำหลีกภัยแล้ง พร้อมเป็นลานรวบรวมผลผลิตส่งขายโรงงานผลิตอาหารสัตว์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่แปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ซึ่งเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ได้ปรับที่นา ลดปลูกข้าวนาปรัง มาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงหน้าแล้ง เป็น 1 ในพืชทดแทนและใช้น้ำน้อย

โดยเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 ฤดูทำนาปี2561/2562 กว่า 2,000 ไร่ เน้นการผลิตข้าวโพดคุณภาพส่งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตอายุการปลูกไม่ต่ำกว่า 130 วัน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดให้สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตส่งขายโรงงานเลี้ยงสัตว์ เพื่อรองรับผลผลิตขากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความต้องการของตลาดยังคงสูง

 

 

โดย นางศศิวิมล เผือกพูล ผู้จัดการฯ และ สมพร แตงน้อย ประธานสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ได้จัดที่นา 2 ไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้และต้นแบบการปลูกข้าวโพดคุณภาพ ตามโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา โดยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้เฉลี่ยต่อไร 1,250 กิโลกรัม ความชื้นประมาณ 25-26 % ราคา ราคาจำหน่าย กิโลกรัมละ 6.10 บาท โดยสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด รับซื้อผลผลิตเมื่อคำนวณต้นทุนการผลิตต่อไร่ประมาณ 3,944บาท ขายได้ต่อไร่ 7,625บาท ได้กำไรต่อไร่ 3,681บาท ดีกว่าทำนาขายข้าว

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังพิธีเปิดจนท.สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสีสัน สร้างความสนุกสนาน ให้กับตัวแทนเกษตรกร หรือ ชาวนา ที่มาร่วมงานและเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาด้วยการจัดแข่งขัน “ลงแขกหักและแกะเมล็ดข้าวโพดด้วยมือ” โดยแบ่ง 5 กลุ่มๆละ 2 คน เป็นการฟื้นวิธีการเก็บเกี่ยวข้าวโพดแบบดั้งเดิม ใช้แรงงานคน แบบลงแขกเอาแรงช่วยกันในหมู่บ้าน เมื่อเริ่มการแข่งขัน เกษตรกรทุกคู่ ต่างรีบช่วยกันหักข้าวโพด ปอกเปลือก ใส่กระสอบปุ๋ย เมื่อเต็มให้แบกมายังลาน และช่วยกันแกะเมล็ด

ซึ่งเป็นการแกะแบบใช้นวัตกรรมที่ สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ประดิษฐ์ขึ้น โดยประยุกต์ให้เข้ายุคสมัยและใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น เป็นเครื่องทุนแรงในการแกะข้าวโพดที่ได้เมล็ดสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นเมล็ดพันธุ์และขายได้ราคาสูง อุปกรณ์นี้ยังใช้อายุของข้าวโพดที่เรียกว่า “คึด หรือ เครื่องแกะข้าวโพดด้วยมือ” ที่นำท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว เจาะรูใส่ตะปูที่เป็นเกลียว เมื่อใส่ฝักข้าวโพดเข้าไป และหมุนข้อมือ หากเป็นข้าวโพดที่แก่ แห้ง พร้อมเก็บเกี่ยว เมล็ดจะแกะง่ายไหลออกทางปลายท่อ และเหลือเพียงแกนข้าวโพด ต้นทุนไม่ถึง 20 บาท ใช้ง่าย โดยเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด อุปกรณ์ดังกล่าวเกษตรกรสามารถนำใช้ข้าวโพดในแปลงนาหากเมล็ดหลุดง่าย แสดงว่าแก่ แห้ง เก็บเกี่ยวได้

 

 

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงเชียร์ให้กำลังจากเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ทุกคู่ใช้เวลา 5 นาที เมื่อนำเมล็ดข้าวโพดที่แกะมาชั่งน้ำหนัก คู่ไหนได้น้ำหนักมากสุด รับรางวัลเงินสดพร้อมเสื้อแขนยาวใส่ลุยแปลงข้าวโพดได้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นสีสันสร้างความสนุกสนาน และกระตุ้นให้ชาวนา โดยเฉพาะชาวนา อ.พิชัย ได้ลดพื้นที่ปลูกข้าว หันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทน นอกจากไม่มีปัญหาด้านราคาแล้ว ยังเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยในช่วงประสบภัยแล้งอีกด้วย

เกษตร