เฮ...เจ้าผัดไทย ควายแคระคว้ารางวัล แสนรู้

14 พ.ค. 2562 21:50 น.
มหาสารคาม - สีสัน... มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดแข่งควายไทย  เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย เพื่อรณรงค์ให้คนไทยอนุรักษ์กระบือให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป ขณะที่ "เจ้าผัดไทย" ควายแคระ คว้ารางวัลแสนรู้

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่  บริเวณสวนหย่อมด้านหลัง MSU OUTLET มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “วันอนุรักษ์ควายไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรมีการเลี้ยงและการพัฒนาการเลี้ยงควายไทยอย่างยั่งยืน  โดยกิจกรรมภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญควาย,  การแสดงควายแสนรู้  โชว์พ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์ควายไทย, นิทรรศการควายไทย, ตรวจสุขภาพควายไทย , ประกวดภาพวาดควายไทย    ประกวดร้อยกรอง และประกวดควายสวยงาม 10 รุ่น  ,การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล  กล่าวว่า  การจัดกิจรรมในครั้งนี้  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หวังว่าจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยทุกภาคส่วนตระหนักถึงมูลค่าและคุณค่าของควายไทย  ที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน  อีกทั้งสร้างความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตคนกับควายไทย เหมือนในอดีตและภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และก่อให้เกิดการสร้างและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทยให้มีความเข้มแข็ง  อนุรักษ์และพัฒนาควายไทยให้มีจำนวนมากขึ้นและคงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

นายพงษ์ศักดิ์  แก้ววังชัย  ประธานเครือข่ายคนรักควายภาคอีสาน   เปิดเผยว่า    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปีเป็น   “วันอนุรักษ์ควาย ไทย” เนื่องจากเป็นวันที่ "ในหลวง รัชกาลที่ 9" ได้มีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค  ควายไทยเป็นครั้งแรก  ทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมกันจัดโครงการในวันนี้ขึ้น  เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย เนื่องจากปัจจุบันจำนวน ควายไทยและผู้เลี้ยงควายไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้  ควายไทยนับเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสำคัญต่อระบบการผลิตของเกษตรกรรายย่อยในชนบทเป็นอย่างมาก ในอดีตที่ผ่านมาควายเป็นทั้งแรงงานในการทำไร่ ทำนา เกษตรกรใช้มูลของควายเป็นปุ๋ยใส่พืชผลทางการเกษตร และสามารถนำมูลนั้นมาจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังพบว่าควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถเปลี่ยนพืชที่มีคุณภาพต่ำตามไร่นาให้เป็นเนื้อที่มีคุณภาพได้ดีกว่าโค ปัจจุบันจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงควายไทยลดลง หันไปเลี้ยงสัตว์พันธุ์ต่างประเทศ ส่วนที่ยังเลี้ยงควายไทยอยู่ก็เป็นการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน ไม่มีการพัฒนาระบบการเลี้ยง ระบบการผลิตในเชิงธุรกิจ

ปัจจุบัน ควายไทยมีปริมาณลดลงมาก จากปี 2548 ที่มีจำนวนมากถึง 1.6 ล้านตัว แต่ในปัจจุบันจำนวนลดลงเหลืออยู่ราว 80,000 ตัว อาจจะเนื่องมาจากประชาชนมีความต้องการบริโภคเนื้อโคมากกว่า การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา มีการใช้เครื่องจักรกลแทนการใช้แรงงานควาย เกษตรกรที่เลี้ยงควายไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เลี้ยงเป็นอาชีพหลัก จึงให้ความสนใจในการเลี้ยงดูน้อย ขาดการปรับปรุงพันธ์ที่ดี ขาดการควบคุมป้องกันกำจัดโรคที่ถูกต้อง ทำให้ผลผลิตต่ำลง ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จำนวนควายไทยไทยลดลงเป็นจำนวนมาก

เจ้าของกระบือแคระ มาจาก นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  เปิดเผยว่า ได้นำกระบือแคระมาเข้าประกวด ได้รับรางวับชนะเลิศในด้านความสมารถพิเศษ  ควายแสนรู้ สามรถ  ไหว้ ทำความเคารพได้  และแต่งตัวน่ารัก  ชื่อผัดไทย   ควายแคระ ไม่ได้พิการ  ปกติเหมือนความทั่วไป  ส่วนการดูแลกมสามารถการดูแลเหมือนควายกระบือตัวใหญ่ทั่วไป  กินหญ้า  นอนน้ำ ้เพราะเป็นสัตว์ขี้ร้อน ส่วนอาหาร เป็นการเสริมอาหารค้นบ้าง  ฉีดยาถ่ายพยาธิ และยาบำรุงเพิ่มเติม และรักษาไม่ให้ป่วยเป็นเป็นโรค  อยากจะเชิญ ชาวไทยทุกรุ่น และในช่วงปัจจุบันได้เริ่มเห็นกลุ่มวัยรุ่นได้เริ่มหันมาเลี้ยงกระบือ ซึ่งการเลี้ยงกระบือไม่จำเป็นต้องอยู่ทุ่งนาตลอดไป สามารถเลี้ยงได้ตามบริเวณบ้านที่มีบริเวณพื้นที่กว้างได้ เนื่องจากจาปัจจุบันควายไทยเริ่มเหลือน้อยลงไปทุกวัน  

 

 

เกษตร