สคบ.ลุยตรวจร้านทอง สินค้าอันตราย ป้องกันสินค้าที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน

14 พ.ค. 2562 16:38 น.
นครราชสีมา - สคบ. ลงพื้นที่โคราช ตรวจเข้มร้านทองรูปพรรณและสินค้าอันตราย ป้องกันสินค้าที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน

นครราชสีมา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านทองรูปพรรณ บริเวณท้าวอนุสาวรีย์เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตามโครงการสืบสวนสอบสวนเฝ้าระวังสินค้าอันตรายและตรวจสอบฉลากสินค้าทองรูปพรรณ นายฐิตินันท์ฯ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันพบว่าในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ยังคงมีสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยหรือสินค้าอันตราย วางขายให้กับผู้บริโภคอยู่เป็นจํานวนมาก และเป็นที่ทราบกันดีว่าผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น สินค้าชุมชน เป็นอีกหนึ่งช่องการผลิตและจําหน่ายสินค้าที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมีสินค้าอุปโภค บริโภคที่แปลกใหม่ เกิดขึ้นมาในแต่ละท้องถิ่นเป็นจํานวนมาก ด้วยกระบวนการผลิตและกรรมวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีต้นทุนต่ำ ใช้กําลังแรงงานไม่มากและเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ง่าย จึงอาจเป็นไปได้ว่ายังไม่มีหน่วยงานใด ควบคุมดูแลในเรื่องการกําหนดมาตรฐานการผลิตที่ถูกต้องและปลอดภัย

ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะพบสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐานในการผลิต สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคําสั่งห้ามขาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

ดังนั้นเพื่อเป็นการดําเนินการเฝ้าระวังและควบคุมการดูแลการจัดจําหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นธรรมกับผู้บริโภคและให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้นําเข้าและผู้จําหน่ายสินค้าให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้จัดทํากิจกรรมเฝ้าระวังตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ ปลอดภัยภายในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 (จังหวัดนครราชสีมา) ภายใต้โครงการสืบสวนสอบสวนเฝ้าระวังสินค้า อันตรายขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของการจัดจําหน่ายสินค้าอันตรายและสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยในพื้นที่ส่วนภูมิภาคและป้องกันการผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางและมาตรการในการตรวจสอบแหล่งผลิตและสถานที่จําหน่ายสินค้าปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อไป.

เศรษฐกิจภูมิภาค