มทร.อีสาน โพล ชี้คนโคราช 80 % มีความสุข จากโครงการรัฐ

14 พ.ค. 2562 14:45 น.
นครราชสีมา - มทร.อีสาน โพล ชี้คนโคราช 80 % มีความสุข จากโครงการรัฐ ทั้งมอเตอร์เวย์-รถไฟไทยจีน-รถรางเบา-ทางหลวงเชื่อมต่อผืนป่า

  

ที่อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  การค้า รองอธิบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มทร.อีสาน เป็นประธานทำพิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (Business Academic Service Center: BASC) พร้อมเปิดตัวการจัดทำแบบสำรวจด้านธุรกิจครั้งแรกของ มทร.อีสาน ภายใต้ชื่อ “ มทร.อีสานโพล ” และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสานกับสถานประกอบการ ชั้นนำจำนวน 25 แห่ง เช่น บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) , บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา, บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ฯลฯ
 

  

ดร.ระบิล  พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เปิดเผยว่า การจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ เพื่อให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์   ศิษย์เก่า บุคคลภายนอกรวมทั้งสถานประกอบการ เช่น การจัดฝึกอบรมต่างๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ ส่วนการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ถือเป็นการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรผู้ใช้บัณฑิตกับ มทร.อีสานและสถานประกอบการจะได้แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญที่ต้องการโดยเกิดจากการนักศึกษาได้ร่วมฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการนั้นๆ อีกทั้งคณาจารย์ยังมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากบริษัทในการร่วมเป็นที่ปรึกษา บัณฑิตที่จบจาก มทร.อีสาน จะมีโอกาสได้งานทำเพิ่มขึ้นและเปิดโอกาสให้องค์กรได้บัณฑิตตรงความต้องการ

 

อาจารย์จินตนา  เข็มประสิทธิ์  หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน กล่าวว่า การจัดทำโพลสำรวจความต้องการของผู้บริโภคจัดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือผลักดันธุรกิจให้เจริญเติบโตภายใต้สภาพการแข่งขันที่สูงและเป็นการนำข้อมูลไปใช้ปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดและการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

วันนี้ได้เปิดตัว มทร.อีสาน โพล ในหัวข้อ โคราชเมืองแห่งอนาคต ซึ่งได้ทำการสำรวจจากประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 489 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 62ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 38 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 53 ประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานของรัฐ ร้อยละ 41 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 42 และมีภูมิลำเนาในเขตเมืองนครราชสีมา ร้อยละ 75

เศรษฐกิจภูมิภาค