นุ่งผ้าไทยใส่บาตร วัฒนธรรมน้อมนำวิถีพอเพียง ถวายรัชกาลที่ 10

12 พ.ค. 2562 15:45 น.
ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชน "นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง" เพื่อถวายเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2562  ที่ วัดสำโรงระวี  ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ นายทิวา  รุ้งแก้ว  ที่ปรึกษาพิเศษด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม อบจ.ศรีสะเกษ  นายชรินทร์วัชร์ มรรคสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะ ได้นำพุทธศาสนิกชน  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชนชาวอำเภอศรีรัตนะ  ทำบุญบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10 ตามโครงการท่องเชิงศาสนา  วัฒนธรรม  ตลาดนัดชุมชน

 

 

 

ก่อนเข้าสู่กิจกรรมนายอนุสรณ์  แสงกล้า  นายอำเภอศรีรัตนะ. ได้เปิดกรวดดอกไม้ธูปเทียนแพร่  เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชการที่  10  เนื่องในโอกาสพระบรมมหาราชาภิเษก

นายสุพรรณ  ห่อทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ  โรงเรียนต้นแบบ “โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่อ”ได้กล่าวว่า  โครงท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม  ตลาดนัดชุมชนเป็นโครงหนึ่งของโรงเรียนศีล  5  ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  เมื่อทำที่โรงเรียนสำเร็จแล้วก็จะขยายผลเข้าสู่ชุมชน  นับว่าเป็นโครงการที่บูรณาการได้อย่างลงตัวในพัฒนาชุมชนโดยยึดหลัก “บวร”บ้าน/วัด/โรงเรียนในการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับการจัดกิจกรรมได้กำหนดจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ที่  2  และวันเสาร์ที่  4  ของเดือน

 

ศิลปะวัฒนธรรม