พช.อุตรดิตถ์รวมพลัง Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

11 พ.ค. 2562 08:37 น.
อุตรดิตถ์ - พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมพลังประชาชนจิตอาสาอำเภอพิชัย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ 10 พฤษภาคม 2562 นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บริเวณบึงประมง บุ่งนอก-บุ่งใน วัดเกาะวารี บ้านท่ามะปรางค์ หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย และประชาชนจิตอาสาอำเภอพิชัย จำนวน 550 คน ร่วม Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชประสงค์ในการสืบสานรักษาและต่อยอด การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกมีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งยังหล่อหลอมคนในชาติ

 

 

ทั้งนี้ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เสนอโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันมหามงคลพระบรมราชาภิเษก และเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีการพัฒนา อีกทั้งเพื่อยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนทั่วทั้งประเทศจำนวน 787 อำเภอ อำเภอละ 1 หมู่บ้าน มีผู้นำ อาสาสมัคร องค์กร เครือข่าย ในชุมชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

 

 

จังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดเป้าหมายดำเนินงานในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 9 หมู่บ้าน โดยที่อำเภอพิชัย กำหนดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษกที่บ้านท่ามะปราง หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแมน เป็นหมู่บ้านที่มีความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง มีจำนวน 234 ครัวเรือน ในการดำเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น การส่งเสริมจิตอาสาในชุมชนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ ส่งเสริมการออม ร่วมพัฒนาหมู่บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน อบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชนปลอดอบายมุข ขับเคลื่อนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของคนในหมู่บ้าน และดูแลสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ พัฒนาสาธารณประโยชน์ในลักษณะโครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 26 ต้น ปล่อยพันธุ์ปลาพื้นถิ่นจำนวน 50,000 ตัว

ประชาสัมพันธ์