จิตอาสาบ้านหนองดวน ทำความดีด้วยหัวใจ

10 พ.ค. 2562 16:55 น.
ศรีสะเกษ- จิตอาสาบ้านหนองดวน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมใจร่วมทำความดีด้วยหัวใจ เปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ วัดบ้านหนองดวน ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกับกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง พี่น้องประชาชนจิตอาสาชาวบ้านหนองดวน ชาวตำบลหนองห้าง พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่10 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ       ที่ทรงมีพระราชประสงค์ สืบสาน รักษา และต่อยอด การน้อมนำปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาสืบสาน ต่อยอด เพื่อการรักษา ธรรรงค์ไว้สืบไป ในการพัฒนาความเนอยู่ การใช้ชีวิตแบบพอเพียง  พร้อมกับรักษาน้ำ รักษาป่าธรรมชาติ โดยมี นายกล้าหาญ เพ็ญพักตร์ ปลัดอวุโส ปฎิบัติราชการแทนนายอำเภออุทุมพรพิสัย เดินทางมาเป็นประธาน ร่วมถวายความจงรักภักดี และปฎิญานตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมการปลูกต้นรวงผึ้ง ไม้มงคลในรัชกาลที่ 10 ด้วย

 

 

 

นายกล้าหาญ เพ็ญพักตร์ ปลัดอวุโส ปฎิบัติราชการแทนนายอำเภออุทุมพรพิสัย นำกล่าวคำปฎิญาน ว่า ปวงข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วย ชาวบ้านหนองดวน ขอตั้งปณิธาน เพื่อปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างความดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่9 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ ในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยจะร่วมดำเนินการ จัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างสม่ำเสมอ, ร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้มีประสิทธิ์ภาพ, ร่วมพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านปลอดขยะ, ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทุกเดือน, ส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพทุกเดือน, บริหารจัดการหนี้ในครัวเรือน, ส่งเสริมการออม, ร่วมพัฒนาหมู่บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน อบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง, ร่วมดำเนินการกองทุนสวัสดิการ, ร่วมสร้างชุมชนปลอดอบายมุข,ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน, ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของคนในหมู่บ้าน และร่วมดูแลและสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ

 

 

จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมเปล่งวาจา “ เราร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ” 3 ครั้ง และเฮ เป็นสัญญานในการที่จะเริ่มต้นในการเปิดหมู่บ้าน จิตอาสาด้วยหัวใจ เปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปัดกวดทำความสะอาดวัด บ้าน และโรงเรียน เป็นการเริ่มต้นจากนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 

วิถีชุมชน