ศรีตรังจัดโครงการรถบรรทุกยางติดราง สร้างรอยยิ้ม

10 พ.ค. 2562 16:09 น.
จ.เลย จากอุบัติเหตุจากน้ำยางรั่วไหลลงถนน บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด มหาชน สาขาเลย จัดโครงการรถบรรทุกยางติดราง สร้างรอยยิ้ม ปี 3

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที 10 พ.ค. 2562 ณ  โดย บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด มหาชน สาขาเลยถนนเลย-นาด้วง     บ้านท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย  นายพรชัย  ถมกระจ่าง รองผู้วาราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”รถบรรทุกยางติดราง สร้างรอยยิ้ม” ครั้งที่ 3 มีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการด้านยางพารา พนักงาน เข้าร่วมโครงการฯจำนวนมาก

นายสมหมาย  สุขไสว   ผู้จัดการโรงงาน  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดีสทรี จำกัด สาขาเลย  กล่าวว่า  กลุ่มบริษัทศรีตังพร้อมใจจัดงาน”บรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม”ปี 3 ภายใต้โครงการศรีตรังเพื่อนชาวสวน  ตอกย้ำเจตนารมณ์เกษตรกรชาวสวนยางและลูกค้า ร่วมกันขนส่งยางพาราด้วยรถที่ได้มาตรฐาน  เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และปลอดอุบัติเหตุต่อเนื่องเป็นปีที่ 32  ในการดำเนินธุรกิจยางพาราแบบครบวงจร

โดยบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย  เป็นโรงงานยางแท่งดำเนินตามนโยบายของบริษัทในการเป็น Green Rubber Company หรือองค์กรแห่งยางสีเขียวที่มุ่งมันพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราควบคู่กับชาวสวนยางและชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยยึดแนวทางในการพัฒนาตนในการเป็นผู้นำยางสีเขียวที่มาจากธรรมชาติ สะอาด ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เกษตรกรผลิตยางพาราสะอาดและจากสิ่งเจือปน

จึงเป็นที่มาของการจัดงาน ขึ้นเมือปี  2560 และ 2561 ที่ผ่านมา  แสดงถึงความตั้งใจอย่างต่อเนื่องสร้างให้ชุมชน ดูการจัดงานวันทุกอย่าง ปีที่ผ่านมา 16 สาขา สามารถสรุปผลงานที่ได้ตามมาตรฐาน รถขนส่งยางพาราที่ได้มาตรฐานตั้งไว้เฉลี่ยร้อยละ 97.44 ขนรถที่ขนสงกับบริษัทศรีตรัง  16 สาขา (โรงงานยางแท่ง)  งานดังกล่าวนี้จัดขึ้นทั้ง 17 สาขา ของโรงงานยางแท่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคอีสาน 9  สาขา ภาคเหนือ 2 สาขาและภาคใต้  6 สาขา  บริษัทฯยังตรวจรถที่ขนส่งยางพาราอย่างสม่ำเสมอ  มอบสติ๊กเกอร์ติอดหน้ารถ สำหรับรถขนส่งยางที่คลุมผ้าใบ  ติดตั้งถัง  วาล์ว และรางเก็บน้ำที่ถูกต้องตามข้อกำหนด  จึงขอรับรางว่าจะไมมีน้ำจากยางก้อนถ้วยรั่วไหลลงสู่ถนน หากพบก็สามารถแจ้งได้ที่บริษัทศรีตรังฯ  หรือทางอแปพลิเคชั่นไลน์ได้@sritranggroup ได้  บริษัทฯจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด

เศรษฐกิจภูมิภาค