หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย มีคำสั่งให้ผู้กระทำผิดออกจากพื้นที่ 22 แปลง

10 พ.ค. 2562 14:38 น.
อุบลราชธานี -นายจิณณะ สามศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย มีคำสั่งในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เรื่อง ให้ผู้กระทำความผิดทำลายหรือรื้อถอนพืชผลอาสิน หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิม ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย และทำลายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสิน ในพื้นที่บุกรุกและยึดถือครอบครอง จำนวน 22 แปลง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม นายจิณณะ สามศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย มีคำสั่งในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  เรื่อง ให้ผู้กระทำความผิดทำลายหรือรื้อถอนพืชผลอาสิน หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิม ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย หรือทำให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี โดยได้มีคำสั่งให้ผู้กระทำผิด และบริวาร ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย และทำลายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสิน ในพื้นที่บุกรุกและยึดถือครอบครอง  ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี  จำนวน  22 แปลง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 25562  

หาก ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยปราศจากเหตุอันสมควรพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีความจำเป็นต้องดำเนินการรื้อถอน พืชผลอาสินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใด ที่ผิดไปจากเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยหรือทำให้สิ่งนั้นๆกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณีเสียเอง โดยผู้กระทำความผิด ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเสียเองนั้นทั้งหมด พร้อมทั้งต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 บาทต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยผู้กระทำผิดมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งนี้ต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับคำสั่งนี้ โดยคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย แต่ทั้งนี้อุดรดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งนี้เว้นแต่จะได้มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับโดยชัดแจ้ง

ประชาสัมพันธ์