กกต.ประกาศรับรอง 149 ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์รวม26พรรค

9 พ.ค. 2562 11:40 น.
กรุงเทพมหานคร - กกต.ประกาศรับรอง 149 ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์รวม 26 พรรคเว้นเพื่อไทย 11 พรรคเล็ก คะแนนไม่ถึงค่าเฉลี่ย เฮ! ได้ เป็นส.ส.พรรคละ 1 ที่นั่ง

          เมื่อวันพุธที่ 8 พ.ค. 2562  ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตจำนวน 349 เขต ไปแล้ว ในวันนี้กกต.ได้รับผลรวมคะแนนส.ส.แบบแบ่งเขตและได้คำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
   

       จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 91 และ 93 ของรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 22 พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการกกต. 2560 มาตรา 129 ประกอบ 128 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2561 ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ประกอบด้วย  พรรคพลังประชารัฐ 18 คน  พรรคอนาคตใหม่ 50 คน พรรคประชาธิปัตย์ 19 คน พรรคภูมิใจไทย 12 คน พรรคเสรีรวมไทย 10 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 4 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 คน พรรคประชาชาติ 1 คน พรรคเพื่อชาติ 5 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย 4 คน พรรคชาติพัฒนา 2 คน พรรคพลังท้องถิ่นไท 3 คน พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 คน พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน พรรคพลังชาติไทย 1 คน

          นอกจากนี้มีพรรคการเมืองที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส.ส. 1 คน ได้รับการจัดสรรส.ส. พรรคละ 1 คน อีก 11 พรรคประกอบด้วย พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคพลังไทยรักไทย พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคประชานิยม พรรคประชาธรรมไทย พรรคประชาชนปฏิรูป พรรคพลเมืองไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคพลังธรรมใหม่ และพรรคไทรักธรรม รวมส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับการประกาศรับรองทั้งสิ้น 149 คน

 

         เปิด 149 รายชื่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จาก 26 พรรคการเมือง ที่กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

   เมื่อวันพุธที่ 8 พ.ค. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ  ตามมาตรา 91 และ93 ของรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 22 พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการกกต. 2560 มาตรา 129 ประกอบ128 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2561 รวมทั้งหมด 149 คน  ดังนี้

 

      พรรคพลังประชารัฐ 18 คน 1. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 2.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 3. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 4. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 5. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 6. นายสันติ กีระนันท์ 7. นายวิรัช รัตนเศรษฐ 8. นายสันติ พร้อมพัฒน์ 9. นายสุพล ฟองงาม 10. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 11. นายเอกราช ช่างเหลา 12. นางพิชชารัตน์ เลาหพงษ์ชนะ 13. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 14. นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ 15. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ 16. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 17. นายวิเชียร ชวลิต 18. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร

       พรรคอนาคตใหม่ 50 คน 1. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 2. นายปิยบุตร แสงกนกกุล 3. นางวรรณวิภา ไม้สน 4. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 5. น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ 6. พล.ท.พงศกร รอดชมภู 7. น.ส.พรรณนิการ์ วานิช  8. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 9. นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 10. นายพิจารณ์ เชาว์พัฒนวงศ์ 11. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ 12. นายสุรชัย ศรีสารคาม 13. นายชำนาญ จันทร์เรือง 14. นายอภิชาติ ศิริสุนทร 15. น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล 16. นายรังสิมันต์ โรม 17. นางเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ 18. น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ 19. นายวินท์ สุธีรชัย

 

       20. นายไกลก้อง ไวทยการ 21. นายสุเทพ อู่อ้น 22. นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ 23. นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ 24. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 25. นายคารม พลพรกลาง 26. นายสมชาย ฝั่งชลจิตร 27. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง 28. นายคำพอง เทพาคำ 29. นางอมรรัตน์ โชคปมิตต์กุล 30. พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาท 31. นายนิรามาน สุไลมาน 32. นายนิติพล ผิวเหมาะ 33. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 34.นายวิรัช พันธุมะผล 35. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 36. นายวรภพ วิริยะโรจน์ 37. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี 38 น.ส.เบญจา แสงจันทร์ 39. พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ 40. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม 41. นายทวีศักดิ์ ทักษิณ 42. นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ 43. นายสุรวาท ทองบุ 44. นายองค์การ ชัยบุตร 45. นายสำลี รักสุทธี 46. นายเกษมสันต์ มีทิพย์ 47. นายธีรัจชัย พันธุมาศ 48. นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล 49 น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ 50.นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย

 

      พรรคประชาธิปัตย์ 19 คน 1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2. นายชวน หลีกภัย 3. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 4. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 5. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 6. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 7. นายกรณ์ จาติกวณิช 8. นายจุติ ไกรฤกษ์ 9. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์10. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู 11. นายอิสสระ สมชัย 12. นายอัศวิน วิภูศิริ 13. นายเกียรติ สิทธีอมร 14. นายกนก วงษ์ตระหง่าน 15. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 16. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 17. นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ 18. นายอภิชัย เตชะอุบล 19. นายวีระชัย วีระเมธากุล

     พรรคภูมิใจไทย 12 คน 1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล 2. นายชัย ชิดชอบ 3. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 4. นางนาที รัชกิจประการ 5. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 6. นายทรงศักดิ์ ทองศรี 7. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 8. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี 9. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล10. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสตร์ 11. น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา 12. นายศุภชัย ใจสมุทร

     พรรคชาติไทยพัฒนา 4 คน 1. นายวราวุธ ศิลปอาชา 2. นายธีระ วงศ์สมุทร 3. นายนิกร จำนง  4. นายนพดล มาตรศรี, พรรคเสรีรวมไทย 10 คน 1. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 2. นายวัชรา ณ วังขนาย 3. นายวิรัตน์ วรศสิริน 4. นพ.เรวัต วิศรุตเวช 5. นพ.ประสงค์ บูรณพงศ์ 6. น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา 7. นายเพชร เอกกำลังกุล 8. น.ส.ธนพร โสมทองแดง 9. นายอำไพ กองมณี 10. พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี

      พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 คน 1. นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 2. นายสุภดิช อากาศฤกษ์ 3. นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล 4. นายภาสกร เงินเจริญกุล 5. นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ 6. นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์

      พรรคเพื่อชาติ 5 คน 1. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 2. น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช 3. นายอารี ไกรนรา 4. นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล 5. นางลินดา เชิดชัย 

      พรรครวมพลังประชาชาติไทย 4 คน 1. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 2. น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ 3. นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ 4. น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ 

     พรรคพลังท้องถิ่นไท 3 คน 1. นายชัชวาลล์ คงอุดม 2. นายโกวิทย์ พวงงาม 3. นายนพดล แก้วสุพัฒน์

     พรรคชาติพัฒนา 2 คน 1. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 2. นายดล เหตระกูล

      พรรคประชาชาติ 1 คน 1. นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา

      พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 คน 1.นายดำรงค์ พิเดช2.นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง

     พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน คือ นายนิคม บุญวิเศษ, พรรคพลังชาติไทย 1 คน คือ พล.ต.ทรงกลด ทิพยรัตน์

     พรรคประชาภิวัฒน์ 1 คนคือ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์

     พรรคไทยศรีวิไลย์ 1 คน คือ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

     พรรคพลังไทยรักไทย 1 คน คือ นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล

     พรรคประชานิยม 1 คน คือ พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์

     พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1 คนคือ นายปรีดา บุญเพลิง

     พรรคประชาธรรมไทย 1 คน คือ นายพิเชษฐ สถิรชวาล

    พรรคประชาชนปฏิรูป  1 คน คือ นายไพบูลย์ นิติตะวัน

    พรรคพลเมืองไทย 1 คน คือ น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์

    พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 คน คือ นายสุรทิน พิจารณ์

     พรรคพลังธรรมใหม่ 1 คน คือ นายระวี มาศฉมาดล

     พรรคไทรักธรรม 1 คน คือ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค

 

 

 

 

 

   

 

 

การเมือง