"ชัยยศ ตั้งนิยม" เกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล

8 พ.ค. 2562 20:09 น.
กำแพงเพชร - เกษตรไร่อ้อย ตัวจริง "ชัยยศ ตั้งนิยม" เกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ เจ้าของเคล็ดลับประสบผลสำเร็จ ทำไร่อ้อย "มีอ้อยไม่มีหญ้า  มีหญ้าไม่มีอ้อย" ชาวไร่อ้อยกำแพงเพชร  เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี  ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง "เกษตรกรดีเด่น สาขาทำไร่"

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในการพัฒนาอาชีพการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ให้สามารถบริหารจัดการการผลิตการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของครัวเรือนและชุมชนให้ดีขึ้น การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ที่ประสบความสำเร็จในระดับชาติ เป็นการเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จสู่สาธารณชน และใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการส่งเสริมเกษตรต่อไป

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้ปรากฏต่อสาธารณชน ประเภทคัดเลือกเกษตรกรสาขาอาชีพทำไร่ โดยมีรายได้จากอาชีพทำไร่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมด  มีความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน และความสำเร็จของผลงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ มีความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ เป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ผู้ที่ได้รับการตัดสินเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จะได้รับพระราชทานโล่รางวัล จะได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี  ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

คณะกรรมการการตัดสินการประกวดเกษตรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่ ได้ทำการคัดเลือกเกษตรกรทั่วประเทศในสาขาอาชีพทำไร่ กันอย่างเข้มข้น ผลการคัดเลือก เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวไร่อ้อยทั้งจังหวัดกำแพงเพชร และยังเชิดชูจังหวัดกำแพงเพชรในด้านอาชีพเกษตรกรทำไร่อ้อยให้มีชื่อเสียงเผยแพร่เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายชัยยศ ตั้งนิยม อยู่บ้านเลขที่ 137 หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบัน อายุ 47 ปี สถานภาพ สมรส มีบุตรธิดา 1 คน จบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ริเริ่มสร้างสรรค์จนไเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาทำไร่ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นกับไร่อ้อยมานานกว่า 30 ปี  เริ่มด้วยการเตรียมดินเริ่มปลูก โดยใช้กากหม้อกรอง (Filter cake) “มีอ้อยไม่มีหญ้า มีหญ้าไม่มีอ้อย” ป้องกันกำจัดวัชพืชอย่างถูกต้องและถูกวิธีตั้งแต่ตอนต้น ช่วยลดการแพร่พันธุ์ของวัชพืช ประวัติชีวิตเริ่มต้นจากช่วยพ่อแม่ทำไร่อ้อย ในพื้นที่ 400 ไร่  ปัจจุบันขยายพื้นที่ทำไร่อ้อย  เป็นของตนเอง 1,300 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย 18 ตัน/ไร่ เคล็ดลับในการทำไร่อ้อยให้ประสบผลสำเร็จแนวคิดของนายชัยยศ ตั้งนิยม การเริ่มต้นที่ดีถือว่าประสบผลสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว  มีความคิดสร้างสรรค์และ ความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค ดัดแปลงและสร้างนวัตกรรมเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการผลิตอ้อย เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ได้แก่  ดัดแปลงเครื่องมือในการปรับแต่งพื้นที่ให้ราบเรียบ เพื่อสะดวก การบริหาร-จัดการน้ำ ไม่ให้ท่วมขังในฤดูฝนหรือตอนให้น้ำ เพื่อยึดหลักว่า“การเตรียมดินที่ดีเป็นหัวใจสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จ” โดยนำผานปรับดินไปติดกับรถแทรกเตอร์  ปรับดินให้เสมอก่อนทำการระเบิดดินดานด้วยลิปเปอร์ 3 -5 ขา แล้วไถดะด้วยผาน 3 และไถพรวนด้วยผาน 7 ถ้าพื้นที่เป็นดินเหนียวหรือร่วนเหนียว จะใช้จอบหมุนปั่นซอยดินให้ละเอียด ก่อนปลูกอ้อย ดัดแปลงเครื่องปลูกอ้อยให้มีประสิทธิภาพโดยปลูกอ้อยแบบหลังแบน ด้วยผานหัวหมูชักร่อง ประโยชน์คือ ทำให้ตอ อ้อยอยู่ลึกไว้ตอได้นาน ตออ้อยไม่หลุดจากดินเมื่อตัดด้วยรถตัด  การให้น้ำก็ง่ายขึ้น  แล้วตามด้วยริปเปอร์ติดปีก เพื่อชักร่องสำหรับวางท่อนพันธุ์ ดัดแปลงทำกระเช้าอุ้มอ้อย  เพื่อป้องกันและลดปัญหาความเสียหาย ของตออ้อยและการเกิดดินดานจากการกดทับของรถบรรทุกอ้อยที่ลงไปขนอ้อย ทำให้อ้อยตอไม่เสียหายและยังคงให้ผลผลิตต่อเนื่องได้หลายปี  เป็นการลดต้นทุนไม่ต้องปลูกใหม่ไว้ตอได้นาน 4-5 ปีการใช้เครื่องจักรกลเข้ามาทำงานในการตัดอ้อย เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการ ขาดแรงงาน และลดภาวะโลกร้อนแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย  และใช้เครื่องจักรกลสับใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวลงดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารมีการบริหารจัดการผลผลิตโดย เลือกพันธุ์ปลูกให้เหมาะสมกับชนิดของดินและเลือก ปลูกพันธุ์อ้อยที่มีอายุการเก็บเกี่ยวต่างกัน  เช่นพันธุ์เบา  พันธุ์กลาง  พันธุ์หนัก  เพื่อให้สอดคล้องกับเครื่องมือที่มีอยู่ และทันกับช่วงฤดูกาลหีบอ้อยของโรงงาน ด้วยการไถระเบิดดินดานทุกรอบการผลิตใหม่เพื่อปรับโครงสร้างของดิน และช่วยแนะนำเกษตรกรที่สนใจปลูกอ้อย  ปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพเป็นต้น

ประวัตินายชัยยศ ตั้งนิยม   บิดา นายบรรจง ตั้งนิยม มารดา นางกัลยา ตั้งนิยม มีบุตรธิดา 4 คน คนที่ 1 นายสมชายตั้ง นิยม คนที่ 2 นางวิลาวัลย์ ตั้งนิยม คนที่ 3 นางเพชรรัตน์ ตั้งยม และ นาย ชัยยศ ตั้งนิยม ปี 2520 ครอบครัวเป็นช่างรับจ้างเย็บผ้าเตียง มีรถจักรยานยนต์ 1 คัน รับจ้างซื้อข้าวเปลือก เก็บหอมรอมริบมีเงินอยู่ 2,000 บาทตัดสินใจเช่าที่ทำไร่อ้อยเนื้อที่ 5 ไร่ เมื่อก่อนกลัวขาดทุน การทำไร่อ้อยไม่มีความรู้ กลัวเงิน 2,000 บาทจะหมดไป

ต่อมาพ่อแม่ซื้อที่ 30 ไร่ ปรากฏว่าทำอ้อยไม่ได้อ้อยเลย ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะแกบ่นตลอดว่า ทำไมทำแล้วไม่ได้อ้อย ทำไมอ้อยไม่โต ที่ดินแปลงนี้มีปัญหาผมเลยยุให้แม่ขาย ....ปรากฏว่าช่วงนั้นมันมีของเหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาลจากอ้อย ในโรงงานน้ำตาล คือ(Filter cake) เวลาไปส่งอ้อยขากลับ ให้รถสิบล้อบรรทุกเอามาเทในที่ดินที่มีปัญหา 30 ไร่ ปรากฏว่าเทไม่เต็มแปลง พอใส่ไปตรงไหนปรากฏว่ามีผลผลิตอ้อยที่ดี ส่วนที่ไม่ได้เทก็ไม่มีผลผลิตเลย ผมเลยคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะเอา(Filter cake) จากโรงงานมาใช้ และก็ใช้อย่างจริงจังในพื้นที่ 30 ไร่ ที่มีปัญหา

ตอนนี้เริ่มกลับมาทำมาหากินได้แล้ว ก็มีความเชื่อมั่นว่าที่แปลงนี้ดีขึ้น ปี 2547 เป็นปีที่ครอบครัวผมสาหัส แม่ผมป่วยเป็นโรคไตวาย ผมเองก็ได้เสียมารดาไป และการรักษาของมารดาผมในครั้งนี้ใช้เงินไปร่วม 7 ล้านบาท เงินที่สะสมประมาณ 5 ล้านกลับไปติดหนี้อีก 2 ล้านไม่มีเงิน แต่ยังมีพื้นที่ทำกิน ผมเลยต้องเข้าโรงงานไปขอกู้เงินเข้ามา 3 ล้านบาท เพื่อที่จะเอามาจ่ายหมอ หมอเองก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไร มีเงินแล้วค่อยมาจ่าย จ่ายเดือนละ 500 บาท ผมเองขาดความมั่นใจ แล้วก็สูญเสียมารดาและก็ไม่มีคนนำพาครอบครัว ผมเองคิดว่าทำอย่างไรถึงจะทำอะไรต่อได้ ต้องมีความตั้งใจที่จะทำไร่อ้อย ประกอบอาชีพมาใช้หนี้ใช้สินเขา เป็นงานที่หนักที่ผมประสบพบเจอมาในชีวิต ก็ตั้งใจทำงานทำไร่อ้อยเข้าไร่ทุกวันตั้งแต่เช้าจนถึง 20.00 น.ทุกวัน

พ่อแม่ผมปลูกอ้อยมาเอาหน้าดินไว้ใช้จนหมด ไม่มีอะไรมาเติมเต็ม พอมาถึงรุ่นผม ปรากฏว่ามันแทบจะหมดเนื้อดิน โดยการเผาใบอ้อยเผาทุกปีทุกปี การเผาใบอ้อยมันเหมือนกับทำให้ดินสูญเสียหน้าดินไป พอเป็นรุ่นผมคิดว่าถ้าเรามีการเตรียมดินที่ดี  ทำอะไรก็สำเร็จไปกว่าครึ่ง ปัจจุบันนี้ทำอ้อยประมาณ 1,300 ไร่ผมใช้ปุ๋ยไม่ถึง 400 ลูก ผลผลิตเฉลี่ย 18 ตัน/ไร่ ขณะนี้พื้นที่ผมมีความอุดมสมบูรณ์ที่จะมีธาตุอินทรีย์วัตถุในดิน 1,000 ไร่ ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ใช้เวลา 3 ปีผมใช้ศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 การเลี้ยงดินปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้ดินต้องไปเลี้ยงพืช และพืชจะมาเลี้ยงเรา โดยมีแนวคิดในการทำงานอยู่ 3 หัวข้อคือ 1 การปรับปรุงดิน  2 อ้อยต้องไม่มีหญ้า ถ้ามีหญ้าไม่มีอ้อย 3 ถ้าอ้อยอยปลูกใหม่ดีแล้ว จะต้องดีตาม ทำไร่อ้อยถูกวิธี ผมว่าน่าจะประสบความสำเร็จไปค่อนข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือจุดเริ่มต้นของทำการอ้อยของผม ชาวไร่อ้อยกำแพงเพชร จนมาถึงแห่งความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง “เกษตรกรดีเด่น สาขาทำไร่”