มข.เปิดโรงเรือนต้นแบบผลิตหนอนแมลงเพื่ออุตสาหกรรม

8 พ.ค. 2562 19:17 น.
ขอนแก่น- มข.ร่วมกับเบทาโกร เปิดโรงเรือนต้นแบบแห่งแรกของประเทศเพื่องานวิจัยและผลิตแมลงที่ไม่นำโรค ไม่อันตรายต่อคน พืชและสัตว์ โดยการกินขยะอินทรีย์ เพื่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์และต่อยอดการผลิตอาหาร ยา เครื่องสำอาง

วันที่ 8 พ.ค.2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าสาขากีฏวิทยาและโรคพืช และ หัวหน้าโครงการ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) รองศาสตราจารย์ดร. วีระพงศ์ แพรสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเปิดโรงเรือนต้นแบบวิจัยและผลิตแมลงอุตสาหกรรม ที่หมวดแมลงอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

            รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ที่นี่เป็นโรงเรือนต้นแบบแห่งแรกของประเทศ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับเบทาโกร  เป็นการขยายผลงานวิจัยที่ทำมาหลายปี เป็นห้องปฏิบัติการใช้ประโยชน์ได้จริง โดยการนำแมลงตัวนี้ ซึ่งมีชื่อทางการ ว่า Black Soldier Fly มาเพาะเลี้ยงให้เกิดหนอน หนอนนี้ก็จะเป็นกับดักกำจัดพวกขยะอินทรีย์ เกิดการจากเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไก่  

 

 

             โรงเรือนแห่งนี้สามารถผลิตหรือเลี้ยงแมลงได้ประมาณ 3 ล้านตัวต่อเดือน เป็นปริมาณที่มากพอที่เอาไปใช้จริงในฟาร์ม จะมีการขยายผลไปตั้งโรงเรือนแบบนี้ไปทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้ เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมสิ่งแวดล้อม ทำให้วงจรการเลี้ยงสัตว์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะลดปัญหาขยะได้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์  ขณะเดียวกัน ดักแด้ก็มีคุณค่าด้านอื่นเพราะมีโปรตีนสูง ไขมัน แร่ธาตุ ซึ่งมีการวิจัยต่อเนื่องเพราะสารเคมีบางตัวในดักแด้อาจจะสามารถไปเป็นยาได้ด้วย ตัวมูลที่เกิดจากดักแด้ที่กินอินทรีย์ ก็เอาไปทำปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยชีวภาพ อนาคตดักแด้สามารถเอาเป็นอาหารให้กับสัตว์ และอาจจะเป็นอาหารคนได้

 

 

ศาสตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง กล่าวว่า โรงเรือนนี้ผลิตหนอนเพื่อเชิงพาณิชย์ในการกำจัดขยะ อีกอันทำวิจัยในตัวหนอนซึ่งมีสารชีวภาพที่มีประโยชน์มาก แมลงตัวนี้มีวงจรชีวิตแค่ 1 เดือน เป็นแมลงดี ไม่นำโรค ไม่เป็นแมลงศัตรูพืช ในธรรมชาติมีอยู่แล้ว ปลอดภัย หน้าที่คือกินทุกขยะที่เป็นอินทรีย์ ในต่างประเทศใช้แต่คนไทยยังไม่รู้จัก นอกจากเพื่ออุตสาหกรรมแล้ว วิธีการนี้ยังสามารถให้ชาวบ้านนำไปใช้ได้ ชาวบ้านที่มีขยะให้แยกขยะใส่ถังเอาแมลงไปกินจนได้ปุ๋ย แล้วแมลงก็กลายเป็นดักแด้ จากนั้น ดักแด้ก็กลายเป็นตัวเต็มวัยคืนสู่ธรรมชาติ เหมาะกับการกำจัดขยะตามบ้านเรือน ซึ่งการใช้หนอนหรือดักแดในการกินขยะอินทรีย์ อายุ 5 วัน จำนวน 1,000 ตัว ใช้เวลาแค่ 2 สัปดาห์ ก็กินขยะ 1 กก.หมด

 

 

 

ด้าน นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในการร่วมมือวิจัยกับมข. ที่โรงเรือนนี้ มีบางส่วนที่ได้นำเอาเศษเลือดหมูที่แตกจากการชำแหละมาให้แมลงกำจัด จากที่ปกติฝังกลบ ซึ่งอุตสาหกรรมจะมีของเสียปริมาณมาก จึงมีผลต่อสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อถูกกำจัดโดยหนอนเหล่านี้ ขยะอินทรีย์เหล่านี้ก็กลายเป็นปุ๋ยชีวภาพที่มีประโยชน์ ที่สนใจในอนาคตคือแมลงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตลาดสดที่มีอยู่ทุกมุมเมือง มีขยะอินทรีย์ ทั้งผักผลไม้เศษสัตว์ ที่จะต้องถูกกำจัดอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แมลงนี้ก็จะช่วยได้