ขนส่งลำปางยกระดับความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน

8 พ.ค. 2562 12:32 น.
ลำปาง- ขนส่งจังหวัดลำปางได้จัด โครงการยกระดับความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจา ก กปถ. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมผู้ที่นำรถยนต์ส่วนบุคคล มารับจ้างรับส่งนักเรียนและ พนักงานขับรถ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ ควบคุม ดูแล รถรับส่งนักเรียน 5 รุ่น จำนวน 400 คน ระบุลำปางมีรถโรงเรียน 500 คัน เผยผู้ที่ผ่านการอบมรมจะได้รับสติ๊กเกอร์ ระบุข้อความว่า "รถโรงเรียนน่าใช้"

นายบุญทอง อุ่นขจรวงศ์ ขนส่งจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า  ปัจจุบันการแก้ไขปัญหารถรับส่งนักเรียนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบก ได้มุ่งเน้นในเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ และพนักงานขับรถเป็นสำคัญ จึงได้ออกมาตรการต่างๆ ในการบังคับใช้กับผู้ที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาทำการรับจ้างรับส่งนักเรียน ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง  ตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมามีทั้งผู้ที่ขออนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมาย และที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

บางรายมีพฤติกรรมนำรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตทำการแก้ไขดัดแปลงปรับเปลี่ยนสภาพรถ (เบาะที่นั่ง) วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถรับนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเด็กนักเรียนที่โดยสารรถรับส่งนักเรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน และเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนด้วยกันเอง แม้ว่าหน่วยงานราชการ จะมีการออกตรวจตรา กวดขัน ปราบปราม

 

และทำการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนำมารับรับจ้างรับส่งนักเรียน ให้มายื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพในการรับจ้างรับส่งนักเรียนของจังหวัดลำปาง ให้มีมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวก ในการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมาทำการรับจ้างรับส่งนักเรียนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบ 

 

ดังนั้นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสาขา สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางได้จัด“โครงการยกระดับความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง” ขึ้น โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดให้มีการจัดอบรมผู้ที่นำรถยนต์ส่วนบุคคล มารับจ้างรับส่งนักเรียนและ พนักงานขับรถ

 

รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ ควบคุม ดูแล รถรับส่งนักเรียน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการยกระดับความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง จำนวน 5 รุ่น จำนวนทั้งหมด 400 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางพร้อมป้าย “รถโรงเรียน” จำนวน 2 แผ่น และสติ๊กเกอร์ “รถโรงเรียนน่าใช้” จำนวน 1 แผ่น

 

 

 

นายบุญทอง อุ่นขจรวงศ์ ขนส่งจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำปางเปิดเผยอีกว่า รถรับส่งนักเรียนทั้งจังหวัดลำปาง มีจำนวนประมาณ 500 คัน รถทุกคันต้องมาอบรมก่อนที่จะนำมารับส่งนักเรียนในแต่เทอมต้องมาขออนุญาตนำรถมาตรวจสภาพก่อน เพื่อดูความปลอดภัยความมั่นคงแข็งแรงของสภาพรถต่างๆไว่ว่าจะเป็นเรื่องของยาง ระบบเบรก ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิงลักษณะที่นั่ง ไฟสีเหลืองอำพันทุกคันและต้องถูกต้องตามกฏของกระทรวง ถึงจะอนุญาตเป็นรถรับส่งนักเรียนได้

 

 

ภาคประชาสังคม