สพป.เลย 2 ทำพิธีประกาศเจตนารมณ์ จัดทำMOU เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

7 พ.ค. 2562 13:10 น.
จ.เลย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม"เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต" ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 พ.ค. 2562 ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2   ถนนมลิวรรณ ต.ศรีสงคราม  อ.วังสะพุง จ.เลย นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย    เป็นประธานในพิธีประกาศ พิธีประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมจัดทำMOU “เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต” การเคาระธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกนำพระมหากรุณาธิคุณ เปิดกรวยร่วมถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 พร้อม ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายพลชัย  ชุมปัญญา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กล่าวว่า ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 ตามพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ซึ่งในปี พ.ศ. 2561สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 เป็น 1 ใน 25 เขตพื้นที่การศึกษา(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบตามแผนแม่บทระดับชาติ ที่ให้ทุกหน่วยงานนำไปเป็นกรอบและทิศทางปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกพื้นที่.ให้เกิดเป็นหน่วยงานคุณธรรม อาทิ กระทรวงคุณธรรม อำเภอคุณธรรม เขตคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะสนองนโยบาย และสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าว จึงได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานที่จะขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้หลักการ“เขตคุณธรรม นำสู่เขตสุจริต” ที่มีคุณธรรมอัตลักษณ์ 3 ประการ คือรับผิดชอบ สามัคคี มีจิตสาธารณะ ดังคำขวัญที่ว่า “เลย 2 คนดี รับผิดชอบในหน้าที่  รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ” ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมระดับองค์กรของจังหวัดเลย ตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป

และประกาศเจตนารมณ์ “การขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ทุกคน ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบภายใต้หลักการ“เขตคุณธรรม นำสู่เขตสุจริต”  ความรับผิดชอบ เรา... จะรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามตำแหน่งงาน และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา รักษากฎระเบียบ

และปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  ความสามัคคี เรา... จะมีความพร้อมเพรียง กลมเกลียว ปรองดอง ร่วมใจกันปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุผลอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความเต็มใจ    มีจิตสาธารณะ เรา...จะรู้จักเอาใจใส่ ไม่นิ่งดูดาย ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม จะมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน

ทั้งนี้ เรา จะเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ดังคำขวัญที่ว่า เลย 2 คนดี รับผิดชอบ ในหน้าที่   รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ เพื่อตอบสนองให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมระดับองค์กรของจังหวัดเลย ตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

 

 

 

ภาคประชาสังคม