อพท.ชูองค์กรธรรมาภิบาลไต่ฝันยกระดับท่องเที่ยวเลยสู่มาตรฐานโลก

24 เม.ย. 2562 05:20 น.
จ.เลย - องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( อพท.) จัดกิจกรรมเปิดเวทีเสวนาการบริหารจัดการด้วยระบบหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส สุจริต ยกระดับการท่องเที่ยวเมืองเลยสู่มาตรฐานโลก มีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วม อพท. 5 เผยปัจจุบัน จ.เลย  มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเกือบ 3 ล้านคนต่อปี มีเม็ดเงินเข้ากว่า 4 พันล้านบาท  แต่รายได้เหล่านี้ไปเข้าสู่กระเป๋าคนรวยถึงร้อยละ 70 อีกร้อยละ 30 เป็นสินค้าที่ระลึก อาหาร

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 23 เม.ย.2562 ณ ห้องจามจุรี  โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมืองเลย จ.เลย   นายธรรมนูญ  ภาคธูป  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5  เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล  มีส่วนงานราชการ องค์กร ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการฐานทรัพยากร การตลาดการท่องเที่ยว และกลไกการบริหารการจัดการท่องเที่ยว ให้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยการนำหลักธรรมาภิบาล

 

ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบ หลักความคุ้มค่า และหลักคุณธรรมมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ โดยให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสีย/ภาคีเครือข่ายร่วมกันยึดถือในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของ อพท.5 ได้  ซึ่ง อพท.5 มีการทำงานร่วมกับประชาชน 6 ขั้นตอนคือร่วมรับรู้  ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและ  ร่วมรับผล เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการทำงานของ อพท.5 และเป็นการสร้างความโปร่งใสในการทำงานให้ประชาชน

 

นายธรรมนูญ  ภาคธูป  กล่าวว่า อพท.5 ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2546 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ อพท. มีหน้าที่ในการประสานงานการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว กำหนดนโยบายและแผนการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ  กำหนดนโยบายและแผนการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

รวมถึงประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง อพท. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์กับแนว Co-Creation อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อพท. จึงจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเมืองเลยสู้ระดับโลกตามแนวท่างสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 30 มาตรการ

 

โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ ททท.ให้การรับรองมาเป็นผู้ประเมิน เพื่อให้เมืองเลย สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทุกฤดูกาล เช่น อ.เชียงคาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มาวัดมูลค่าแล้วสูงถึง  1.2  ล้านบาท มากสุดคือด้านวัฒนธรรมชุมชนบ้านไม้เก่าถนนชายโขง ปัจจุบัน จ.เลย  มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเกือบ 3 ล้านคนต่อปี มีเม็ดเงินเข้ากว่า 4 พันล้านบาท  แต่รายได้เหล่านี้ไปเข้าสู่กระเป๋าคนรวยถึงร้อยละ 70 ทั้งการเดินทาง เครื่องบิน รถยนต์ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องสินค้าบริการทั้งโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท อีก ร้อยละ 30  ที่เหลือเป็นสินค้าที่ระลึก อาหารของประชาชน จ.เลย จึงแบ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวรองรับ 3 กลุ่มคือ กลุ่มอากาศ ไม้ดอกไม้ประดับ,กลุ่มศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น,และกลุ่ม  อุทยานฯทางธรณีวิทยา

 

ทั้งนี้จะยั่งยืนได้นั้นต้องเน้นไปที่การท่องเที่ยวเจ้าของบ้านต้องมีความสุข  สิ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมากที่สุดคือ ความสะอาดที่เราได้ชนะเลิศอันดีหนึ่งในกลุ่มจังหวัดขนาดกลางปี 2562 มาแล้ว   และนักท่องเที่ยวต้องการมากคือสินค้าชุมชนและนวัตวิถี    

 

ท่องเที่ยว